Аймгийн сонгуулийн хороо байгуулах тухай 2018-07-04 №9