Саналын хуудасны загвар, нэгдсэн дугаар, тоо батлах тухай