2016 оны эхний хагас жилийн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээлэл

2016 оны хагас жилийн буюу 2016 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар Сонгуулийн Ерөнхий Хороонд иргэд, байгууллагуудаас нийт 214 өргөдөл, гомдол ирснийг хуулийн хугацаанд хянан шийдвэрлэж, албан бичгээр хариу хүргүүлж ажиллав.