2015 оны жилийн эцсийн өргөдөл гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээлэл

2015 оны жилийн эцсийн байдлаар Сонгуулийн Ерөнхий Хороонд иргэд, байгууллагуудаас нийт 98 өргөдөл, гомдол ирснийг хуулийн хугацаанд хянан шийдвэрлэж, албан бичгээр хариу хүргүүлж ажиллав.