СЕХ-ны 2016.09.05-ны 266-р тогтоол "Байнгын бус ажиллагаатай сонгуулийн байгууллагад ажиллах ажилтны мэдээллийн сан бүрдүүлэх, сургалт зохион байгуулах, гэрчилгээ олгох журам"-д нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай