СЕХ-ны 2016.06.08-ний 168-р тогтоол Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай