СЕХ-ны 2016.04.18-ны 27-р тогтоол Сонгуулийн автоматжуулсан системийн аюулгүй ажиллагааг хангах журамд өөрчлөлт оруулах тухай