СЕХ-ны 2016.04.18-ны 25-р тогтоол Сонгуулийн автоматжуулсан системийн мэдээллийн сангийн мэдээлэл, түүнтэй холбогдох бусад мэдээллийг нууцлах, нууцалсан мэдээлэлтэй харьцах журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай