2016.04.18-ны Тогтоол 19, A-91 тушаал хүчингүй болгох тухай