2016.04.18-ны Тогтоол тушаал хүчингүй болгох тухай