Сонгогчдод мэдээ, мэдээлэл хүргэх лавлах утас, цахим хуудас ажиллаж байна.

Cонгогчдын боловсрол төвөөс иргэд – сонгогчдын сонгуулийн боловсролд зориулж Улсын Их Хурлын сонгуулийн хууль тогтоомжтой холбоотой асуудлуудаар зөвлөгөө зааварчилгаа өгөх зорилгоор1994 дугаартай лавлах утсыг ажиллуулж эхэлсэн байна. Мөн www.2012.mn цахим хуудсыг ажиллуулж сонгуулийн хууль тогтоомжтой холбоотой мэдээ мэдээллийг сонгогчдод хүргэж байна.