“МОНГОЛ УЛСЫН СОНГУУЛИЙН ТОГТОЛЦОО БА МЕНЕЖМЕНТ” СЭДВЭЭР ХУРАЛДЛАА

Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 7.1.6-д заасан чиг үүргийн хүрээнд Сонгуулийн ерөнхий хорооны Мэдээлэл, судалгаа, сургалтын төв 2022 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр Азийн сан, Найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэн хамтран “Монгол Улсын сонгуулийн тогтолцоо ба менежмент” сэдэвт хурлыг зохион байгууллаа.

Уг хурлаар сонгогчдын идэвх, оролцоог нэмэгдүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал, Сонгуулийн ерөнхий хорооноос сонгуулийн боловсролын чиглэлээр явуулж буй үйл ажиллагааг танилцуулсан бол эрдэмтэн судлаачид, олон улсын болон иргэний нийгмийн байгууллагын зүгээс “Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн сонгууль, улс төрийн оролцоог идэвхжүүлэх нь” хөтөлбөрийн хүрээнд хийсэн судалгааны үр дүнг мэдээлж, санал солилцлоо.