Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийн автоматжуулсан системийг туршлаа

Ерөнхийлөгчийн ээлжит сонгуулийн бэлтгэл ажлын хүрээнд сонгуулийн үйл ажиллагаанд ашиглах автоматжуулах хэрэгслийн иж бүрдлийн бэлэн байдлыг шалгах, ирц бүртгэлийн болон санал тоолох төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор туршилтын ажлыг ээлж дараатай зохион байгуулж эхэллээ. 2021 оны 6 дугаар сарын 02-ны өдөр улсын хэмжээнд байгуулагдсан сонгуулийн 2087 хэсгийн хороонд байрлуулсан хяналтын камерын холболт, тусгал, нэгдсэн сүлжээнд холбосон байдал, ирц бүртгэлийн программын ажиллагааг туршив. Энэ ажилд мэдээллийн технологийн багийн 148 гишүүд, мэдээллийн технологийн 2481 даамлууд болон иргэний бүртгэлийн итгэмжлэгдсэн ажилтнууд оролцон Мэдээллийн технологийн төвийн удирдлаган дор хийж гүйцэтгэв. Туршилтын ажилд сонгуулийн автоматжуулсан системд ашиглах программ хангамж, техник хэрэгслийн ажиллагааг шалган туршиж, баталгаажуулах, гэрчилгээ олгох Ажлын хэсэг хяналт тавьсан юм.
Өнөөдрийн туршилтаар СЕХ-ны дэргэдэх Мэдээллийн технологийн төвөөс өгсөн зааврын дагуу камерын нэгдсэн системын туршилтыг 728 хэсэгт хийж, камерын тусгалыг сонгогчийн саналын нууцлалыг хангасан байдлаар суурилуулан, тусгалыг тохируулсан эсэхэд онцгойлон анхаарал хандуулсан бөгөөд сонгуулийн автоматжуулсан системийн найдвартай ажиллагааг хангах ийм төрлийн туршилтыг сонгуулийн санал авах хүртэл нийтдээ 3 удаа явуулж, ажиглагчдад танилцуулах ажлыг зохион байгуулах болно