Сонгуулийн ерөнхий хорооны хуралдаанаар зарим журмын төсөлийг хэлэлцэн баталлаа

Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3 дахь хэсгийг үндэслэн тус Хорооны хуралдаанаар “Сонгуулийн автоматжуулсан системийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх, мэдээлэл шилжүүлэх, хувилах, хадгалах, лавлагаа олгох журам”, “Хяналтын хэсгийн ажиллах журам”-ын төслийг тус тус хэлэлцэн батлаад байна.