Аймгийн сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай