Зарим аймгийн сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай