Сонгох сонгогдох эрхээ эдлэхэд бүгдийг тэгш хамруулах нь