Иргэдийн санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол

Амжилттай! Амжилттай илгээлэй.
Алдаа! Алдаа гарлаа.