Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Төв аймаг Зуунмод сум 17-1-1-р хэсэг 587 40 230 44 901
Төв аймаг Зуунмод сум 17-1-2-р хэсэг 564 53 192 63 872
Төв аймаг Зуунмод сум 17-1-3-р хэсэг 297 23 74 12 406
Төв аймаг Зуунмод сум 17-1-4-р хэсэг 508 25 111 44 688
Төв аймаг Зуунмод сум 17-1-5-р хэсэг 381 28 50 26 485
Төв аймаг Зуунмод сум 17-1-6-р хэсэг 443 13 114 37 607
Төв аймаг Зуунмод сум 17-1-7-р хэсэг 453 56 85 36 630
Төв аймаг Алтанбулаг сум 17-2-1-р хэсэг 376 15 57 15 463
Төв аймаг Алтанбулаг сум 17-2-2-р хэсэг 307 24 26 7 364
Төв аймаг Алтанбулаг сум 17-2-3-р хэсэг 237 19 16 3 275
Төв аймаг Алтанбулаг сум 17-2-4-р хэсэг 131 9 16 6 162
Төв аймаг Аргалант сум 17-3-1-р хэсэг 245 5 41 20 311
Төв аймаг Аргалант сум 17-3-2-р хэсэг 259 2 35 14 310
Төв аймаг Архуст сум 17-4-1-р хэсэг 187 12 23 19 241
Төв аймаг Архуст сум 17-4-2-р хэсэг 197 10 28 34 269
Төв аймаг Батсүмбэр сум 17-5-1-р хэсэг 523 18 83 40 664
Төв аймаг Батсүмбэр сум 17-5-2-р хэсэг 478 29 76 22 605
Төв аймаг Батсүмбэр сум 17-5-3-р хэсэг 555 28 56 26 665
Төв аймаг Батсүмбэр сум 17-5-4-р хэсэг 347 14 32 13 406
Төв аймаг Баян сум 17-6-1-р хэсэг 122 4 11 2 139
Төв аймаг Баян сум 17-6-2-р хэсэг 127 3 15 3 148
Төв аймаг Баян сум 17-6-3-р хэсэг 319 13 62 14 408
Төв аймаг Баяндэлгэр сум 17-7-1-р хэсэг 229 45 22 14 310
Төв аймаг Баяндэлгэр сум 17-7-2-р хэсэг 250 42 26 11 329
Төв аймаг Баянжаргалан сум 17-8-1-р хэсэг 176 7 8 17 208
Төв аймаг Баянжаргалан сум 17-8-2-р хэсэг 135 8 13 27 183
Төв аймаг Баянжаргалан сум 17-8-3-р хэсэг 129 4 23 19 175
Төв аймаг Баян-Өнжүүл сум 17-9-1-р хэсэг 111 7 26 9 153
Төв аймаг Баян-Өнжүүл сум 17-9-2-р хэсэг 191 13 29 3 236
Төв аймаг Баян-Өнжүүл сум 17-9-3-р хэсэг 113 4 13 8 138
Төв аймаг Баянхангай сум 17-10-1-р хэсэг 253 5 40 28 326
Төв аймаг Баянхангай сум 17-10-2-р хэсэг 182 3 22 12 219
Төв аймаг Баянцагаан сум 17-11-1-р хэсэг 130 22 13 5 170
Төв аймаг Баянцагаан сум 17-11-2-р хэсэг 113 12 5 0 130
Төв аймаг Баянцагаан сум 17-11-3-р хэсэг 109 5 35 2 151
Төв аймаг Баянцагаан сум 17-11-4-р хэсэг 137 14 15 0 166
Төв аймаг Баянцагаан сум 17-11-5-р хэсэг 97 12 9 3 121
Төв аймаг Баянцогт сум 17-12-1-р хэсэг 167 9 14 12 202
Төв аймаг Баянцогт сум 17-12-2-р хэсэг 169 3 27 2 201
Төв аймаг Баянцогт сум 17-12-3-р хэсэг 240 11 45 9 305
Төв аймаг Баянчандмань сум 17-13-1-р хэсэг 338 19 73 35 465
Төв аймаг Баянчандмань сум 17-13-2-р хэсэг 431 23 54 55 563
Төв аймаг Баянчандмань сум 17-13-3-р хэсэг 298 9 38 17 362
Төв аймаг Борнуур сум 17-14-1-р хэсэг 369 32 97 21 519
Төв аймаг Борнуур сум 17-14-2-р хэсэг 269 18 71 15 373
Төв аймаг Борнуур сум 17-14-3-р хэсэг 382 24 58 24 488
Төв аймаг Борнуур сум 17-14-4-р хэсэг 350 7 38 12 407
Төв аймаг Бүрэн сум 17-15-1-р хэсэг 152 7 27 18 204
Төв аймаг Бүрэн сум 17-15-2-р хэсэг 203 6 23 6 238
Төв аймаг Бүрэн сум 17-15-3-р хэсэг 173 8 20 2 203
Төв аймаг Бүрэн сум 17-15-4-р хэсэг 208 6 15 6 235
Төв аймаг Бүрэн сум 17-15-5-р хэсэг 110 5 13 5 133
Төв аймаг Дэлгэрхаан сум 17-16-1-р хэсэг 128 4 11 2 145
Төв аймаг Дэлгэрхаан сум 17-16-2-р хэсэг 179 12 14 10 215
Төв аймаг Дэлгэрхаан сум 17-16-3-р хэсэг 120 2 6 1 129
Төв аймаг Жаргалант сум 17-17-1-р хэсэг 660 30 104 48 842
Төв аймаг Жаргалант сум 17-17-2-р хэсэг 608 21 71 63 763
Төв аймаг Жаргалант сум 17-17-3-р хэсэг 289 27 70 41 427
Төв аймаг Жаргалант сум 17-17-4-р хэсэг 152 5 19 23 199
Төв аймаг Заамар сум 17-18-1-р хэсэг 225 24 26 4 279
Төв аймаг Заамар сум 17-18-2-р хэсэг 278 23 34 8 343
Төв аймаг Заамар сум 17-18-3-р хэсэг 632 48 116 56 852
Төв аймаг Заамар сум 17-18-4-р хэсэг 369 39 53 25 486
Төв аймаг Лүн сум 17-19-1-р хэсэг 145 8 28 7 188
Төв аймаг Лүн сум 17-19-2-р хэсэг 209 7 33 15 264
Төв аймаг Лүн сум 17-19-3-р хэсэг 180 22 49 29 280
Төв аймаг Мөнгөнморьт сум 17-20-1-р хэсэг 289 27 31 9 356
Төв аймаг Мөнгөнморьт сум 17-20-2-р хэсэг 179 17 29 4 229
Төв аймаг Мөнгөнморьт сум 17-20-3-р хэсэг 272 35 33 28 368
Төв аймаг Өндөрширээт сум 17-21-1-р хэсэг 228 16 21 6 271
Төв аймаг Өндөрширээт сум 17-21-2-р хэсэг 140 8 14 6 168
Төв аймаг Өндөрширээт сум 17-21-3-р хэсэг 135 10 13 1 159
Төв аймаг Өндөрширээт сум 17-21-4-р хэсэг 88 14 24 13 139
Төв аймаг Сүмбэр сум 17-22-1-р хэсэг 261 11 41 13 326
Төв аймаг Сүмбэр сум 17-22-2-р хэсэг 252 15 25 15 307
Төв аймаг Сэргэлэн сум 17-23-1-р хэсэг 178 3 13 7 201
Төв аймаг Сэргэлэн сум 17-23-2-р хэсэг 99 5 15 2 121
Төв аймаг Сэргэлэн сум 17-23-3-р хэсэг 347 21 39 7 414
Төв аймаг Сэргэлэн сум 17-23-4-р хэсэг 107 1 11 5 124
Төв аймаг Сэргэлэн сум 17-23-5-р хэсэг 57 13 3 8 81
Төв аймаг Угтаалцайдам сум 17-24-1-р хэсэг 214 3 7 5 229
Төв аймаг Угтаалцайдам сум 17-24-2-р хэсэг 415 26 80 34 555
Төв аймаг Угтаалцайдам сум 17-24-3-р хэсэг 154 7 21 12 194
Төв аймаг Цээл сум 17-25-1-р хэсэг 182 11 12 12 217
Төв аймаг Цээл сум 17-25-2-р хэсэг 155 13 26 5 199
Төв аймаг Цээл сум 17-25-3-р хэсэг 174 5 16 11 206
Төв аймаг Цээл сум 17-25-4-р хэсэг 153 6 22 16 197
Төв аймаг Цээл сум 17-25-5-р хэсэг 198 19 17 3 237
Төв аймаг Эрдэнэ сум 17-26-1-р хэсэг 247 4 10 8 269
Төв аймаг Эрдэнэ сум 17-26-2-р хэсэг 235 10 14 12 271
Төв аймаг Эрдэнэ сум 17-26-3-р хэсэг 185 3 20 5 213
Төв аймаг Эрдэнэ сум 17-26-4-р хэсэг 186 1 15 10 212
Төв аймаг Эрдэнэ сум 17-26-5-р хэсэг 502 14 34 17 567
Төв аймаг Эрдэнэсант сум 17-27-1-р хэсэг 215 11 25 8 259
Төв аймаг Эрдэнэсант сум 17-27-2-р хэсэг 213 4 16 8 241
Төв аймаг Эрдэнэсант сум 17-27-3-р хэсэг 211 5 21 10 247
Төв аймаг Эрдэнэсант сум 17-27-4-р хэсэг 290 16 38 19 363
Төв аймаг Эрдэнэсант сум 17-27-5-р хэсэг 376 20 52 14 462
Төв аймаг Зуунмод сум 17-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 505 25 107 25 662
Төв аймаг Зуунмод сум 17-1-6-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 432 20 90 33 575
Төв аймаг Зуунмод сум 17-1-7-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 328 25 97 31 481
Төв аймаг Батсүмбэр сум 17-5-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 248 11 42 22 323
НИЙТ 26,481 1,560 4,073 1,673 33,787