Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 409 37 92 37 575
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 524 28 95 44 691
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 668 31 156 64 919
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 271 28 101 33 433
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 492 64 90 58 704
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 553 44 123 54 774
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 528 44 123 53 748
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 474 40 140 47 701
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 619 33 132 48 832
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 673 46 128 61 908
Өмнөговь аймаг Баяндалай сум 14-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 153 13 23 25 214
Өмнөговь аймаг Баяндалай сум 14-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 250 20 37 22 329
Өмнөговь аймаг Баяндалай сум 14-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 200 15 25 9 249
Өмнөговь аймаг Баян-Овоо сум 14-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 118 7 15 3 143
Өмнөговь аймаг Баян-Овоо сум 14-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 243 3 3 13 262
Өмнөговь аймаг Баян-Овоо сум 14-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 152 12 10 3 177
Өмнөговь аймаг Булган сум 14-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 143 10 2 12 167
Өмнөговь аймаг Булган сум 14-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 126 9 2 1 138
Өмнөговь аймаг Булган сум 14-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 170 10 16 3 199
Өмнөговь аймаг Булган сум 14-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 229 20 42 28 319
Өмнөговь аймаг Гурвантэс сум 14-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 315 23 26 32 396
Өмнөговь аймаг Гурвантэс сум 14-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 321 30 32 49 432
Өмнөговь аймаг Гурвантэс сум 14-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 282 32 66 40 420
Өмнөговь аймаг Гурвантэс сум 14-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 342 20 57 71 490
Өмнөговь аймаг Гурвантэс сум 14-5-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 369 14 20 13 416
Өмнөговь аймаг Мандал-Овоо сум 14-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 12 12 12 202
Өмнөговь аймаг Мандал-Овоо сум 14-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 113 3 12 6 134
Өмнөговь аймаг Мандал-Овоо сум 14-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 83 10 20 9 122
Өмнөговь аймаг Манлай сум 14-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 259 15 18 9 301
Өмнөговь аймаг Манлай сум 14-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 278 8 26 13 325
Өмнөговь аймаг Манлай сум 14-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 186 18 40 16 260
Өмнөговь аймаг Манлай сум 14-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 182 12 28 14 236
Өмнөговь аймаг Ноён сум 14-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 193 41 20 17 271
Өмнөговь аймаг Ноён сум 14-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 190 10 36 13 249
Өмнөговь аймаг Номгон сум 14-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 216 38 13 12 279
Өмнөговь аймаг Номгон сум 14-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 128 9 17 4 158
Өмнөговь аймаг Номгон сум 14-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 5 7 2 180
Өмнөговь аймаг Номгон сум 14-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 211 18 29 6 264
Өмнөговь аймаг Номгон сум 14-9-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 114 24 16 18 172
Өмнөговь аймаг Сэврэй сум 14-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 269 89 29 14 401
Өмнөговь аймаг Сэврэй сум 14-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 115 15 11 1 142
Өмнөговь аймаг Сэврэй сум 14-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 131 41 13 6 191
Өмнөговь аймаг Ханбогд сум 14-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 266 19 52 20 357
Өмнөговь аймаг Ханбогд сум 14-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 444 31 72 18 565
Өмнөговь аймаг Ханбогд сум 14-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 388 44 94 38 564
Өмнөговь аймаг Ханбогд сум 14-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 401 9 69 19 498
Өмнөговь аймаг Ханбогд сум 14-11-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 161 4 12 6 183
Өмнөговь аймаг Ханхонгор сум 14-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 140 11 13 5 169
Өмнөговь аймаг Ханхонгор сум 14-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 209 34 41 10 294
Өмнөговь аймаг Ханхонгор сум 14-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 141 7 12 2 162
Өмнөговь аймаг Ханхонгор сум 14-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 143 21 16 2 182
Өмнөговь аймаг Хүрмэн сум 14-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 126 13 13 20 172
Өмнөговь аймаг Хүрмэн сум 14-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 150 12 8 8 178
Өмнөговь аймаг Хүрмэн сум 14-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 199 22 29 8 258
Өмнөговь аймаг Цогт-Овоо сум 14-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 118 45 22 8 193
Өмнөговь аймаг Цогт-Овоо сум 14-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 183 74 47 15 319
Өмнөговь аймаг Цогт-Овоо сум 14-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 111 35 14 4 164
Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум 14-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 446 25 95 23 589
Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум 14-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 362 31 46 21 460
Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум 14-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 431 45 111 41 628
Өмнөговь аймаг Цогтцэций сум 14-15-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 466 16 164 27 673
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 275 23 54 27 379
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 525 54 176 65 820
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 239 23 45 30 337
Өмнөговь аймаг Даланзадгад сум 14-1-7-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 322 26 62 19 429
НИЙТ 17,870 1,625 3,170 1,431 24,096