Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Хан-Уул дүүрэг 1-р хороо 29-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 322 30 318 51 721
Хан-Уул дүүрэг 1-р хороо 29-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 303 26 269 43 641
Хан-Уул дүүрэг 1-р хороо 29-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 389 54 372 67 882
Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо 29-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 352 27 273 40 692
Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо 29-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 407 37 306 51 801
Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо 29-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 245 16 195 27 483
Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо 29-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 288 23 218 32 561
Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо 29-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 298 16 229 31 574
Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо 29-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 479 33 305 51 868
Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо 29-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 273 27 208 46 554
Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо 29-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 519 35 296 79 929
Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо 29-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 293 22 257 41 613
Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо 29-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 527 43 474 74 1,118
Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо 29-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 303 26 266 43 638
Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо 29-4-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 260 16 92 43 411
Хан-Уул дүүрэг 5-р хороо 29-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 656 42 262 67 1,027
Хан-Уул дүүрэг 5-р хороо 29-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 424 28 149 47 648
Хан-Уул дүүрэг 6-р хороо 29-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 420 34 163 49 666
Хан-Уул дүүрэг 6-р хороо 29-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 478 50 172 47 747
Хан-Уул дүүрэг 7-р хороо 29-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 538 33 215 64 850
Хан-Уул дүүрэг 7-р хороо 29-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 491 36 268 83 878
Хан-Уул дүүрэг 8-р хороо 29-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 384 25 173 49 631
Хан-Уул дүүрэг 8-р хороо 29-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 484 51 210 43 788
Хан-Уул дүүрэг 8-р хороо 29-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 361 21 141 57 580
Хан-Уул дүүрэг 9-р хороо 29-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 192 16 73 26 307
Хан-Уул дүүрэг 9-р хороо 29-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 333 31 102 28 494
Хан-Уул дүүрэг 9-р хороо 29-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 329 32 100 24 485
Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо 29-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 369 20 185 40 614
Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо 29-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 461 24 189 59 733
Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо 29-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 203 20 79 32 334
Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо 29-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 270 26 160 35 491
Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо 29-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 520 67 411 65 1,063
Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо 29-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 295 47 218 24 584
Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо 29-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 354 37 244 55 690
Хан-Уул дүүрэг 12-р хороо 29-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 411 53 116 53 633
Хан-Уул дүүрэг 12-р хороо 29-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 841 80 180 61 1,162
Хан-Уул дүүрэг 13-р хороо 29-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 681 42 118 28 869
Хан-Уул дүүрэг 13-р хороо 29-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 649 62 161 40 912
Хан-Уул дүүрэг 14-р хороо 29-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 364 22 75 26 487
Хан-Уул дүүрэг 14-р хороо 29-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 704 24 168 60 956
Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо 29-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 294 24 250 24 592
Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо 29-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 275 27 220 34 556
Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо 29-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 330 42 301 47 720
Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо 29-15-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 264 29 355 39 687
Хан-Уул дүүрэг 16-р хороо 29-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 337 39 190 57 623
Хан-Уул дүүрэг 16-р хороо 29-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 370 32 159 40 601
Хан-Уул дүүрэг 16-р хороо 29-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 534 38 235 57 864
Хан-Уул дүүрэг 16-р хороо 29-16-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 382 34 201 62 679
Хан-Уул дүүрэг 16-р хороо 29-16-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 385 43 165 30 623
Хан-Уул дүүрэг 17-р хороо 29-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 320 42 274 22 658
Хан-Уул дүүрэг 17-р хороо 29-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 470 70 526 69 1,135
Хан-Уул дүүрэг 17-р хороо 29-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 409 47 377 59 892
Хан-Уул дүүрэг 18-р хороо 29-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 289 29 324 46 688
Хан-Уул дүүрэг 18-р хороо 29-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 395 64 375 47 881
Хан-Уул дүүрэг 19-р хороо 29-19-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 238 33 251 27 549
Хан-Уул дүүрэг 19-р хороо 29-19-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 340 38 333 63 774
Хан-Уул дүүрэг 19-р хороо 29-19-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 304 30 243 42 619
Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо 29-20-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 313 25 265 47 650
Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо 29-20-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 423 36 309 49 817
Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо 29-20-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 277 26 255 52 610
Хан-Уул дүүрэг 21-р хороо 29-21-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 586 32 271 56 945
Хан-Уул дүүрэг 21-р хороо 29-21-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 562 73 369 81 1,085
Хан-Уул дүүрэг 1-р хороо 29-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 269 26 307 30 632
Хан-Уул дүүрэг 1-р хороо 29-1-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 461 36 350 54 901
Хан-Уул дүүрэг 1-р хороо 29-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 262 48 231 35 576
Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо 29-2-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 324 26 290 52 692
Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо 29-2-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 163 14 124 25 326
Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо 29-2-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 318 40 269 49 676
Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо 29-2-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 385 41 283 30 739
Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо 29-3-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 529 41 423 47 1,040
Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо 29-3-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 319 17 190 32 558
Хан-Уул дүүрэг 3-р хороо 29-3-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 458 54 427 70 1,009
Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо 29-4-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 438 39 439 63 979
Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо 29-4-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 266 26 219 38 549
Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо 29-4-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 325 36 340 33 734
Хан-Уул дүүрэг 4-р хороо 29-4-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 450 50 199 55 754
Хан-Уул дүүрэг 5-р хороо 29-5-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 343 29 134 33 539
Хан-Уул дүүрэг 6-р хороо 29-6-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 352 28 125 45 550
Хан-Уул дүүрэг 6-р хороо 29-6-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 358 47 163 40 608
Хан-Уул дүүрэг 8-р хороо 29-8-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 449 52 190 45 736
Хан-Уул дүүрэг 8-р хороо 29-8-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 332 25 116 28 501
Хан-Уул дүүрэг 8-р хороо 29-8-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 541 37 222 54 854
Хан-Уул дүүрэг 9-р хороо 29-9-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 503 52 137 40 732
Хан-Уул дүүрэг 9-р хороо 29-9-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 313 39 106 35 493
Хан-Уул дүүрэг 9-р хороо 29-9-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 381 51 115 42 589
Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо 29-10-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 416 37 240 43 736
Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо 29-10-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 344 12 138 36 530
Хан-Уул дүүрэг 10-р хороо 29-10-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 503 23 174 62 762
Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо 29-11-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 328 40 277 44 689
Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо 29-11-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 263 34 266 30 593
Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо 29-11-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 229 45 188 29 491
Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо 29-11-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 295 39 274 42 650
Хан-Уул дүүрэг 12-р хороо 29-12-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 405 51 136 41 633
Хан-Уул дүүрэг 14-р хороо 29-14-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 518 43 113 45 719
Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо 29-15-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 405 38 415 56 914
Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо 29-15-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 393 35 411 57 896
Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо 29-15-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 312 44 316 47 719
Хан-Уул дүүрэг 15-р хороо 29-15-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 398 38 394 43 873
Хан-Уул дүүрэг 16-р хороо 29-16-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 435 42 231 56 764
Хан-Уул дүүрэг 16-р хороо 29-16-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 317 19 138 36 510
Хан-Уул дүүрэг 16-р хороо 29-16-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 206 16 82 17 321
Хан-Уул дүүрэг 16-р хороо 29-16-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 283 14 133 35 465
Хан-Уул дүүрэг 17-р хороо 29-17-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 430 65 437 54 986
Хан-Уул дүүрэг 17-р хороо 29-17-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 202 40 259 40 541
Хан-Уул дүүрэг 17-р хороо 29-17-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 242 32 242 34 550
Хан-Уул дүүрэг 18-р хороо 29-18-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 257 17 311 29 614
Хан-Уул дүүрэг 18-р хороо 29-18-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 246 31 261 31 569
Хан-Уул дүүрэг 19-р хороо 29-19-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 506 58 500 53 1,117
Хан-Уул дүүрэг 19-р хороо 29-19-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 307 24 258 26 615
Хан-Уул дүүрэг 19-р хороо 29-19-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 543 53 471 61 1,128
Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо 29-20-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 361 23 379 61 824
Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо 29-20-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 406 50 352 67 875
Хан-Уул дүүрэг 20-р хороо 29-20-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 301 19 247 44 611
Хан-Уул дүүрэг 21-р хороо 29-21-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 280 20 190 49 539
НИЙТ 43,237 4,063 27,890 5,174 80,364