Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум 5-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 733 27 54 11 825
Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум 5-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 663 17 73 25 778
Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум 5-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 601 27 63 29 720
Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум 5-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 583 38 51 23 695
Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум 5-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 288 7 7 2 304
Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум 5-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 176 9 14 1 200
Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум 5-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 616 40 120 36 812
Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум 5-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 568 29 66 15 678
Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум 5-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 555 19 43 22 639
Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг сум 5-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 695 37 107 42 881
Говь-Алтай аймаг Алтай сум 5-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 157 11 10 5 183
Говь-Алтай аймаг Алтай сум 5-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 106 7 11 1 125
Говь-Алтай аймаг Алтай сум 5-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 128 13 6 1 148
Говь-Алтай аймаг Алтай сум 5-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 348 24 33 8 413
Говь-Алтай аймаг Баян-Уул сум 5-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 159 8 14 2 183
Говь-Алтай аймаг Баян-Уул сум 5-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 167 9 17 4 197
Говь-Алтай аймаг Баян-Уул сум 5-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 208 12 17 5 242
Говь-Алтай аймаг Баян-Уул сум 5-3-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 180 8 7 3 198
Говь-Алтай аймаг Баян-Уул сум 5-3-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 198 17 12 5 232
Говь-Алтай аймаг Баян-Уул сум 5-3-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 200 20 33 7 260
Говь-Алтай аймаг Бигэр сум 5-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 7 23 5 237
Говь-Алтай аймаг Бигэр сум 5-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 171 7 30 2 210
Говь-Алтай аймаг Бигэр сум 5-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 107 3 16 3 129
Говь-Алтай аймаг Бигэр сум 5-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 102 2 12 1 117
Говь-Алтай аймаг Бигэр сум 5-4-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 168 9 13 3 193
Говь-Алтай аймаг Бугат сум 5-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 186 9 10 2 207
Говь-Алтай аймаг Бугат сум 5-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 102 6 10 2 120
Говь-Алтай аймаг Бугат сум 5-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 170 6 7 6 189
Говь-Алтай аймаг Бугат сум 5-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 159 4 3 4 170
Говь-Алтай аймаг Бугат сум 5-5-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 121 6 19 7 153
Говь-Алтай аймаг Дарив сум 5-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 200 14 8 4 226
Говь-Алтай аймаг Дарив сум 5-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 123 7 23 4 157
Говь-Алтай аймаг Дарив сум 5-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 104 3 16 4 127
Говь-Алтай аймаг Дарив сум 5-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 101 13 21 9 144
Говь-Алтай аймаг Дэлгэр сум 5-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 145 7 16 3 171
Говь-Алтай аймаг Дэлгэр сум 5-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 94 5 5 3 107
Говь-Алтай аймаг Дэлгэр сум 5-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 193 7 8 0 208
Говь-Алтай аймаг Дэлгэр сум 5-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 169 5 8 9 191
Говь-Алтай аймаг Дэлгэр сум 5-7-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 259 25 11 11 306
Говь-Алтай аймаг Жаргалан сум 5-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 220 16 33 13 282
Говь-Алтай аймаг Жаргалан сум 5-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 167 11 22 5 205
Говь-Алтай аймаг Жаргалан сум 5-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 179 14 12 10 215
Говь-Алтай аймаг Тайшир сум 5-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 210 11 24 13 258
Говь-Алтай аймаг Тайшир сум 5-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 186 8 9 4 207
Говь-Алтай аймаг Тайшир сум 5-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 179 2 20 4 205
Говь-Алтай аймаг Тонхил сум 5-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 175 12 11 4 202
Говь-Алтай аймаг Тонхил сум 5-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 196 10 16 5 227
Говь-Алтай аймаг Тонхил сум 5-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 147 18 17 2 184
Говь-Алтай аймаг Тонхил сум 5-10-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 155 6 13 1 175
Говь-Алтай аймаг Тонхил сум 5-10-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 188 3 14 2 207
Говь-Алтай аймаг Төгрөг сум 5-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 162 12 14 2 190
Говь-Алтай аймаг Төгрөг сум 5-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 154 15 10 2 181
Говь-Алтай аймаг Төгрөг сум 5-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 103 22 22 4 151
Говь-Алтай аймаг Төгрөг сум 5-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 114 0 10 2 126
Говь-Алтай аймаг Төгрөг сум 5-11-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 126 3 15 0 144
Говь-Алтай аймаг Халиун сум 5-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 296 3 5 2 306
Говь-Алтай аймаг Халиун сум 5-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 248 5 3 2 258
Говь-Алтай аймаг Халиун сум 5-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 270 3 11 4 288
Говь-Алтай аймаг Халиун сум 5-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 193 5 6 0 204
Говь-Алтай аймаг Хөхморьт сум 5-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 167 13 3 4 187
Говь-Алтай аймаг Хөхморьт сум 5-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 115 27 5 4 151
Говь-Алтай аймаг Хөхморьт сум 5-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 121 12 9 6 148
Говь-Алтай аймаг Хөхморьт сум 5-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 87 31 6 7 131
Говь-Алтай аймаг Хөхморьт сум 5-13-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 92 8 5 17 122
Говь-Алтай аймаг Цогт сум 5-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 130 8 2 3 143
Говь-Алтай аймаг Цогт сум 5-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 92 18 10 7 127
Говь-Алтай аймаг Цогт сум 5-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 105 10 15 2 132
Говь-Алтай аймаг Цогт сум 5-14-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 229 13 20 8 270
Говь-Алтай аймаг Цогт сум 5-14-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 231 16 13 6 266
Говь-Алтай аймаг Цогт сум 5-14-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 126 7 7 3 143
Говь-Алтай аймаг Цогт сум 5-14-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 282 22 20 7 331
Говь-Алтай аймаг Цээл сум 5-15-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 157 20 7 7 191
Говь-Алтай аймаг Цээл сум 5-15-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 129 18 11 18 176
Говь-Алтай аймаг Цээл сум 5-15-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 160 13 11 6 190
Говь-Алтай аймаг Цээл сум 5-15-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 223 18 15 2 258
Говь-Алтай аймаг Чандмань сум 5-16-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 129 14 10 6 159
Говь-Алтай аймаг Чандмань сум 5-16-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 116 12 7 1 136
Говь-Алтай аймаг Чандмань сум 5-16-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 125 9 14 0 148
Говь-Алтай аймаг Чандмань сум 5-16-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 103 4 5 4 116
Говь-Алтай аймаг Чандмань сум 5-16-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 180 15 19 14 228
Говь-Алтай аймаг Шарга сум 5-17-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 272 11 43 32 358
Говь-Алтай аймаг Шарга сум 5-17-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 157 6 19 2 184
Говь-Алтай аймаг Шарга сум 5-17-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 105 4 10 4 123
Говь-Алтай аймаг Шарга сум 5-17-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 109 10 8 4 131
Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум 5-18-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 186 7 12 4 209
Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум 5-18-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 182 22 14 5 223
Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум 5-18-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 149 18 9 2 178
Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум 5-18-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 204 10 7 4 225
НИЙТ 18,336 1,099 1,640 599 21,674