Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 557 48 96 41 742
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 761 32 128 39 960
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 242 18 68 20 348
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 397 23 99 32 551
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 709 33 84 63 889
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 460 37 127 53 677
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 516 33 121 41 711
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 277 11 39 22 349
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 581 41 170 57 849
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 506 30 152 48 736
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 555 25 206 54 840
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-12-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 478 44 187 52 761
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-13-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 509 34 104 45 692
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-14-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 292 15 129 27 463
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-15-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 569 35 203 50 857
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-16-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 507 27 100 69 703
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-17-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 576 45 138 49 808
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-18-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 468 32 116 45 661
Дорнод аймаг Баяндун сум 9-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 262 24 96 49 431
Дорнод аймаг Баяндун сум 9-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 117 6 32 16 171
Дорнод аймаг Баяндун сум 9-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 162 11 27 7 207
Дорнод аймаг Баяндун сум 9-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 183 18 45 20 266
Дорнод аймаг Баянтүмэн сум 9-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 256 24 28 35 343
Дорнод аймаг Баянтүмэн сум 9-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 256 19 27 17 319
Дорнод аймаг Баянтүмэн сум 9-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 144 5 20 6 175
Дорнод аймаг Баянтүмэн сум 9-3-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 151 8 25 11 195
Дорнод аймаг Баян-Уул сум 9-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 20 22 7 215
Дорнод аймаг Баян-Уул сум 9-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 202 11 37 15 265
Дорнод аймаг Баян-Уул сум 9-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 130 19 21 6 176
Дорнод аймаг Баян-Уул сум 9-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 323 24 50 16 413
Дорнод аймаг Баян-Уул сум 9-4-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 175 25 56 19 275
Дорнод аймаг Баян-Уул сум 9-4-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 171 12 23 10 216
Дорнод аймаг Булган сум 9-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 215 10 21 28 274
Дорнод аймаг Булган сум 9-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 170 11 23 9 213
Дорнод аймаг Булган сум 9-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 118 5 8 5 136
Дорнод аймаг Булган сум 9-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 191 4 18 18 231
Дорнод аймаг Гурванзагал сум 9-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 169 4 7 7 187
Дорнод аймаг Гурванзагал сум 9-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 144 10 12 10 176
Дорнод аймаг Гурванзагал сум 9-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 127 8 26 19 180
Дорнод аймаг Дашбалбар сум 9-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 210 24 62 21 317
Дорнод аймаг Дашбалбар сум 9-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 145 14 48 11 218
Дорнод аймаг Дашбалбар сум 9-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 128 13 37 19 197
Дорнод аймаг Дашбалбар сум 9-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 120 14 38 16 188
Дорнод аймаг Дашбалбар сум 9-7-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 156 17 45 8 226
Дорнод аймаг Матад сум 9-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 125 7 3 4 139
Дорнод аймаг Матад сум 9-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 146 8 1 2 157
Дорнод аймаг Матад сум 9-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 249 10 24 11 294
Дорнод аймаг Матад сум 9-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 304 9 18 7 338
Дорнод аймаг Матад сум 9-8-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 114 2 2 6 124
Дорнод аймаг Сэргэлэн сум 9-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 308 22 18 11 359
Дорнод аймаг Сэргэлэн сум 9-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 238 20 27 4 289
Дорнод аймаг Сэргэлэн сум 9-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 141 10 29 8 188
Дорнод аймаг Халхгол сум 9-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 284 13 29 12 338
Дорнод аймаг Халхгол сум 9-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 267 8 20 6 301
Дорнод аймаг Халхгол сум 9-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 361 16 29 8 414
Дорнод аймаг Халхгол сум 9-10-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 148 12 17 6 183
Дорнод аймаг Хөлөнбуйр сум 9-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 235 21 32 16 304
Дорнод аймаг Хөлөнбуйр сум 9-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 217 17 16 13 263
Дорнод аймаг Хөлөнбуйр сум 9-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 208 21 31 16 276
Дорнод аймаг Цагаан-Овоо сум 9-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 129 3 25 9 166
Дорнод аймаг Цагаан-Овоо сум 9-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 224 11 22 20 277
Дорнод аймаг Цагаан-Овоо сум 9-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 178 10 34 11 233
Дорнод аймаг Цагаан-Овоо сум 9-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 122 14 16 33 185
Дорнод аймаг Цагаан-Овоо сум 9-12-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 119 5 12 9 145
Дорнод аймаг Цагаан-Овоо сум 9-12-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 254 12 41 24 331
Дорнод аймаг Чойбалсан сум 9-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 297 27 65 29 418
Дорнод аймаг Чойбалсан сум 9-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 220 6 13 15 254
Дорнод аймаг Чойбалсан сум 9-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 203 8 13 3 227
Дорнод аймаг Чойбалсан сум 9-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 148 6 12 1 167
Дорнод аймаг Чулуунхороот сум 9-14-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 146 14 18 27 205
Дорнод аймаг Чулуунхороот сум 9-14-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 139 10 14 13 176
Дорнод аймаг Чулуунхороот сум 9-14-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 222 8 28 16 274
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 257 24 49 28 358
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 423 37 97 50 607
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 258 14 56 24 352
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-6-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 195 16 72 27 310
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-7-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 310 35 86 26 457
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-14-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 360 38 154 38 590
Дорнод аймаг Хэрлэн сум 9-1-18-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 191 16 48 17 272
НИЙТ 21,291 1,433 4,292 1,762 28,778