Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

Санал тоолох төхөөрөмж бүрийн дүн


Төхөөрөмж Ухнаагийн ХҮРЭЛСҮХ (МАН) Содномзундуйн ЭРДЭНЭ (АН) Дангаасүрэнгийн ЭНХБАТ (ЗХЭЭ) Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчийн тоо Саналаа өгсөн сонгогчийн тоо
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 270 9 20 15 314
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 409 26 38 50 523
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 621 48 58 48 775
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 263 34 20 28 345
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 273 16 27 49 365
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 530 46 38 38 652
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 143 87 0 3 233
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 721 40 98 84 943
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 537 49 47 39 672
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 373 29 33 28 463
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 699 65 103 78 945
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-12-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 730 79 55 55 919
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-13-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 321 15 32 27 395
Баян-Өлгий аймаг Алтай сум 2-2-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 292 19 12 15 338
Баян-Өлгий аймаг Алтай сум 2-2-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 149 8 0 2 159
Баян-Өлгий аймаг Алтай сум 2-2-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 258 34 9 5 306
Баян-Өлгий аймаг Алтай сум 2-2-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 392 24 24 34 474
Баян-Өлгий аймаг Алтай сум 2-2-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 261 18 16 7 302
Баян-Өлгий аймаг Алтанцөгц сум 2-3-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 154 23 9 17 203
Баян-Өлгий аймаг Алтанцөгц сум 2-3-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 184 9 9 5 207
Баян-Өлгий аймаг Алтанцөгц сум 2-3-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 229 24 8 7 268
Баян-Өлгий аймаг Алтанцөгц сум 2-3-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 265 30 16 20 331
Баян-Өлгий аймаг Баяннуур сум 2-4-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 304 31 2 9 346
Баян-Өлгий аймаг Баяннуур сум 2-4-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 237 34 6 50 327
Баян-Өлгий аймаг Баяннуур сум 2-4-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 275 37 4 19 335
Баян-Өлгий аймаг Баяннуур сум 2-4-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 221 39 5 61 326
Баян-Өлгий аймаг Баяннуур сум 2-4-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 223 44 6 85 358
Баян-Өлгий аймаг Бугат сум 2-5-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 287 15 9 15 326
Баян-Өлгий аймаг Бугат сум 2-5-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 195 19 8 11 233
Баян-Өлгий аймаг Бугат сум 2-5-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 294 33 5 10 342
Баян-Өлгий аймаг Бугат сум 2-5-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 224 25 21 33 303
Баян-Өлгий аймаг Бугат сум 2-5-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 219 16 11 18 264
Баян-Өлгий аймаг Булган сум 2-6-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 95 16 10 31 152
Баян-Өлгий аймаг Булган сум 2-6-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 238 50 6 26 320
Баян-Өлгий аймаг Булган сум 2-6-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 203 35 4 21 263
Баян-Өлгий аймаг Булган сум 2-6-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 313 37 10 50 410
Баян-Өлгий аймаг Булган сум 2-6-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 199 43 18 35 295
Баян-Өлгий аймаг Булган сум 2-6-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 144 13 5 4 166
Баян-Өлгий аймаг Булган сум 2-6-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 248 42 7 14 311
Баян-Өлгий аймаг Буянт сум 2-7-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 214 41 7 9 271
Баян-Өлгий аймаг Буянт сум 2-7-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 207 24 11 5 247
Баян-Өлгий аймаг Буянт сум 2-7-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 214 27 12 5 258
Баян-Өлгий аймаг Буянт сум 2-7-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 257 28 25 33 343
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 140 15 2 11 168
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 133 22 5 2 162
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 219 43 13 10 285
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 162 8 0 3 173
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 238 14 2 6 260
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 175 28 15 20 238
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 111 14 4 25 154
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 120 6 3 12 141
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 423 23 30 23 499
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 112 7 17 34 170
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 130 11 13 3 157
Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн сум 2-8-12-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 100 9 2 18 129
Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 64 6 1 7 78
Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 130 12 8 7 157
Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 250 45 10 21 326
Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 252 19 4 26 301
Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 381 21 13 20 435
Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 280 14 5 16 315
Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 324 30 10 10 374
Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 136 8 1 5 150
Баян-Өлгий аймаг Ногооннуур сум 2-9-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 563 32 14 40 649
Баян-Өлгий аймаг Сагсай сум 2-10-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 207 3 2 1 213
Баян-Өлгий аймаг Сагсай сум 2-10-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 186 5 3 3 197
Баян-Өлгий аймаг Сагсай сум 2-10-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 327 6 1 5 339
Баян-Өлгий аймаг Сагсай сум 2-10-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 272 12 2 12 298
Баян-Өлгий аймаг Сагсай сум 2-10-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 534 14 14 31 593
Баян-Өлгий аймаг Сагсай сум 2-10-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 219 13 8 5 245
Баян-Өлгий аймаг Сагсай сум 2-10-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 217 1 1 1 220
Баян-Өлгий аймаг Толбо сум 2-11-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 161 18 5 34 218
Баян-Өлгий аймаг Толбо сум 2-11-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 237 15 9 18 279
Баян-Өлгий аймаг Толбо сум 2-11-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 172 22 5 38 237
Баян-Өлгий аймаг Толбо сум 2-11-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 150 16 11 33 210
Баян-Өлгий аймаг Толбо сум 2-11-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 389 40 11 100 540
Баян-Өлгий аймаг Толбо сум 2-11-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 138 22 9 11 180
Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 329 32 6 17 384
Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 207 14 2 3 226
Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 205 36 1 4 246
Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 282 13 0 16 311
Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 197 16 5 3 221
Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 110 27 10 4 151
Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 281 36 15 32 364
Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 127 42 2 12 183
Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 190 14 5 9 218
Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-10-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 125 21 2 0 148
Баян-Өлгий аймаг Улаанхус сум 2-12-11-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 263 17 4 8 292
Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-1-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 274 9 0 5 288
Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-2-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 166 21 9 3 199
Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-3-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 287 18 3 4 312
Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-4-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 176 11 19 10 216
Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-5-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 365 27 2 8 402
Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-6-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 278 10 15 4 307
Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-7-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 127 10 8 6 151
Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-8-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 331 15 8 36 390
Баян-Өлгий аймаг Цэнгэл сум 2-13-9-р хэсэг 1-р төхөөрөмж 303 18 15 25 361
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-1-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 691 39 53 58 841
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-2-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 333 27 29 32 421
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-3-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 328 24 30 28 410
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-4-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 560 35 42 46 683
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-5-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 557 22 69 90 738
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-6-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 303 19 22 26 370
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-9-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 344 29 23 31 427
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-10-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 406 43 32 36 517
Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 2-1-13-р хэсэг 2-р төхөөрөмж 792 36 68 62 958
НИЙТ 29,474 2,636 1,616 2,427 36,153