Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны 2014 оны нэгдсэн төсвийн төсөл

Зардлын төрөл НИЙТ ДҮН
НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 964286.5
УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 934286.5
Бараа үйлчилгээний зардал 735186.5
Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 432757.5
Үндсэн цалин 403328.1
Унаа хоолны хөнгөлөлт 29429.4
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 47603.4
Бараа үйлчилгээний бусад зардал 254825.6
Бичиг хэрэг 11857.4
Тээвэр /шатахуун/ 36656.5
Шуудан холбоо 23497.5
Дотоод албан томилолт 16250
Гадаад томилолт /арга хэмжээ/ 87514.2
Ном, хэвлэлавах 5000
Эдхогшилхудалданавах 10000
    Багаүнэтэйтүргэн элэгдэхзүйлавах 10000
Төлбөр хураамж болон бусад зардал 7520
Байрны түрээсийн хөлс 43680
Сургалт, хурал зөвлөгөөнийзардал 12850
Татаас ба урсгал шилжүүлэг 199100
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 197600
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 197600
      Нэгудаагийн буцалтгүйтусламж 7000
      Шагнал, урамшил 30600
      Нэгудаагийнтэтгэмж 160000
Гадаадшилжүүлэг 1500
      ОУ-ынбайгууллагын гишүүнийтатвар 1500
Хөрөнгө оруулалт 30000
    Компьютер, тоног төхөөрөмж 30000
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 964286.5
Төсвөөс санхүүжих 964286.5
БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 2
АЖИЛЛАГСАД БҮГД 35
Удирдах ажилтан 4
Гүйцэтгэх ажилтан 31