Зардлын дээд хэмжээ тогтоох №4


МОНГОЛ УЛС

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ

ХОРООНЫ ТОГТООЛ

 

2013 оны 02 дугаар                                                                                                  Улаанбаатар

сарын 22-ны өдөр                                      Дугаар 04                                                      хот

                                                                                                                                               

 

Зардлын дээд хэмжээ

тогтоох тухай

 

 

            Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.1 дэх хэсэг, Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.7 дахь заалт, 12 дугаар зүйлийн 12.3 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Сонгуулийн ерөнхий хорооноос ТОГТООХ нь:

            1.  Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулиар нэг нэр дэвшигчээс сонгуульд зарцуулах зардлын дээд хэмжээг 3,0 тэрбум төгрөгөөр, нэг намаас сонгуульд зарцуулах зардлын дээд хэмжээг 5,1 тэрбум төгрөгөөр тус тус тогтоосугай.

 

 

ДАРГА                                                                              Ч.СОДНОМЦЭРЭН

 

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

                                                                                             Б.АЛТАНЖАРГАЛ