СЕХ-ны 2016.04.26-ны 32-р тогтоол Аймаг, нийслэл, дүүргийн сонгуулийн хорооны дэргэд ажиллах мэдээллийн технологийн баг байгуулах тухай