Захиалга өгсөн байгууллагын нэр

Нэгжийн нэр

Ажлын байрны

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Нэр

Хариуцсан асуудал

Ангилал, зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

1

Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны Ажлын алба

Хууль, эрх зүйн хэлтэс

Хэлтсийн дарга

Хороо бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд хууль, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх

АА-4

1

Дээд

Эрх зүйч

Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан

Хамт олныг удирдах зохион байгуулах, манлайлах, багаар ажиллах өндөр ур чадвартай байх

Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх,

2

Ахлах референт

Хууль зүйн судалгаа, шинжилгээ, баримт бичиг боловсруулах

АА-5

1

Дээд

Эрх зүйч

Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан

Багаар ажиллах, хууль хэрэглээний онол, практикийн өндөр мэдлэгтэй байх

Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх,

3

Ахлах шинжээч

Хууль зүйн судалгаа, шинжилгээ, баримт бичиг боловсруулах

АА-7

1

Дээд

Эрх зүйч

Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан

Багаар ажиллах, хууль хэрэглээний онол, практикийн өндөр мэдлэгтэй байх

Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх,

1

Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны Ажлын алба

Мэдээлэл, судалгаа, арга зүйн хэлтэс

Хэлтсийн дарга

Судалгаа, шинжилгээ, сонгуулийн боловсролд чиглэсэн сургалт, сурталчилгааны олон талт ажлыг удирдан зохион байгуулах

АА-4

1

Дээд

Эрх зүйч Сэтгүүлч

Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан

Хамт олныг удирдан зохион байгуулах, манлайлах, баримт бичиг боловсруулах, багаар ажиллах өндөр ур чадвартай байх

Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй, хүнтэй харилцах чадвартай,  компьютерийн хэрэглээний программыг бүрэн эзэмшсэн байх

2

Ахлах референт

Сонгуулийн үйл ажиллагаатай холбоотой судалгаа, шинжилгээ хийх

АА-5

1

Дээд

Эрх зүйч, эдийн засагч

Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан

Багаар ажиллах, хууль хэрэглээ, судалгаа шинжилгээний онол, практикийн өндөр мэдлэгтэй байх

Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй, хүнтэй харилцах чадвартай,  компьютерийн хэрэглээний программыг бүрэн эзэмшсэн байх

3

 

 

Референт

Орон нутаг хариуцан ажиллах, харилцах, гадаад харилцааны асуудлыг хариуцах

АА-6

1

Дээд

Эрх зүйч, гадаад харилцаа

Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан

Багаар ажиллах, хууль хэрэглээ, хүнтэй харилцах соёлд суралцсан, гадаад дотоод ёслолын арга хэмжээ зохион байгуулах чадварт суралцсан  байх

Гадаад хэлний өндөр мэдлэгтэй, хүнтэй харилцах чадвартай,  компьютерийн хэрэглээний программыг бүрэн эзэмшсэн байх

4

Ахлах шинжээч

Сурталчилгаа, сургалтын үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах

АА-7

1

Дээд

Эрх зүйч

Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан

Багаар ажиллах, хууль хэрэглэх, байгууллага, хувь хүнтэй харилцах соёлд суралцсан байх

Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй, хүнтэй харилцах чадвартай,  компьютерийн хэрэглээний программыг бүрэн эзэмшсэн байх

5

Шинжээч

Төрийн болон төрийн бус байгууллага, хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажиллах

АА-8

1

Дээд

Эрх зүйч, сэтгүүлч

Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан

Багаар ажиллах, хууль хэрэглэх, байгууллага, хувь хүнтэй харилцах соёлд суралцсан байх

Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй, хүнтэй харилцах чадвартай,  компьютерийн хэрэглээний программыг бүрэн эзэмшсэн байх

1

Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны Ажлын алба

Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс

Дарга

Хорооны санхүү, дотоод ажлын зохион байгуулалтын чиг үүргийг гүйцэтгэн хэрэгжүүлэх

АА-4

1

Дээд

Эрх зүйч хэл шинжлэл олон улсын харилцаа

Төрийн захиргааны байгууллагад 3-аас доошгүй жил ажилласан

Баримт бичиг боловсруулах, ажил гүйцэтгэх өндөр чадвартай, компьютерийн болон гадаад хэлний мэдлэгтэй байх

Монгол Улсын харъяат, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн шаардлага хангасан байх, ажлын зайлшгүй шаардлагаар илүү цагаар ажиллах, нууц хадгалах

2

Ахлах референт

Хорооны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагааг нягтлан бодох бүртгэлээр хөтлөн явуулах, төсөв боловсруулах, төсвийн гүйцэтгэл, тайлан тооцоо гаргах

АА-5

1

Дээд

Ня-бо эдийн засагч, бизнесийн удирдлага

Төрийн захиргааны байгууллагад -аас доошгүй жил ажилласан

Баримт бичиг боловсруулах, ажил гүйцэтгэх, нягтлан бодох бүртгэлийн программууд дээр ажиллах өндөр чадвартай байх

Монгол Улсын харъяат, төрийн албан хаагчийн ёс үйн шаардлага хангасан байх, ажлын зайлшгүй шаардлагаар илүү цагаар ажиллах, нууц хадгалах

3

Ахлах шинжээч

Хүний нөөц, нууцын чиг үүргийг гүйцэтгэн хэрэгжүүлэх

АА-7

1

Дээд

Хуульч, эрх зүйч

Төрийн захиргааны байгууллагад 3-аас доошгүй жил ажилласан

Баримт бичиг боловсруулах, ажил гүйцэтгэх өндөр чадвартай, компьютерийн болон гадаад хэлний мэдлэгтэй байх

Монгол Улсын харъяат, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн шаардлага хангасан байх, ажлын зайлшгүй шаардлагаар илүү цагаар ажиллах, нууц хадгалах

4

 

 

Шинжээч

Хорооны албан хэргийг холбогдох журам, стандарт шаардлагад нийцүүлэн хөтлөх, архивын баримтын бүрдүүлэлт, хадгалалт, хамгаалалт, ашиглахтай холбогдсон чиг үүргийг гүйцэтгэн хэрэгжүүлэх

АА-8

1

Дээд

Хуульч, эрх зүйч, архив, бичиг хэргийн ажилтан

Төрийн захиргааны байгууллагад 3-аас доошгүй жил ажилласан

Баримт бичиг боловсруулах, ажил гүйцэтгэх өндөр чадвартай, компьютерийн хэрэглээний программудыг бүрэн эзэмшсэн байх

Монгол Улсын харъяат, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн шаардлага хангасан байх, ажлын зайлшгүй шаардлагаар илүү цагаар ажиллах, нууц хадгалах