Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тойрог

Хэвлэх
                                                         


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ


2011 оны 12 сарын 28 өдөр

Дугаар 67         

Улаанбаатар хот
Төрийн ордон
                                                                                                              


Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тойрог байгуулах, 
тойргийн мандатын тоо, дугаар, нутаг дэвсгэр,
төвийг тогтоох тухайМонгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Энэ тогтоолын 2-т зааснаас бусад аймаг тус бүрийг сонгуулийн нэг тойрог, нийслэлийг сонгуулийн зургаан тойрог болгож, Улсын Их Хурлын сонгуулийн нийт 26 тойрог байгуулсугай.

2. Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2-т заасныг үндэслэн Дорноговь, Говьсүмбэр аймгийг нэгтгэн сонгуулийн нэг тойрог болгосугай.

3. Улсын Их Хурлын сонгуулийн тойргийн дугаар, нутаг дэвсгэр, төв, тойрог бүрд ногдох Улсын Их Хурлын гишүүний мандатын тоог хавсралтаар баталсугай.
          МОНГОЛ УЛСЫН                           

              

          ИХ ХУРЛЫН ДАРГА

       Д.ДЭМБЭРЭЛ 


 

---оОо--Монгол Улсын Их Хурлын 2011 оны

                                               67 дугаар тогтоолын хавсралт

САНАЛ АВАХ ӨДӨР
ХҮРТЭЛ

ҮЛДЛЭЭ

Энд дарна уу
 • Сонгуулийн тухай хууль
 • Гадаад улсад байгаа иргэдийн санал авах ажиллагаа
 • Сонгуулийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт
 • Сонгогчдын нэрсийн жагсаалт, сонгогчийн болон иргэний шилжилт хөдөлгөөн
 • Нэр дэвшигчдийн бүртгэл
 • Саналын хуудас
 • Сонгуулийн сурталчилгаа
 • Санал авах байр бэлтгэх
 • Сонгогчдын санал авах, тоолох үйл ажиллагаа
 • Санал тэмдэглэгээний уншилт
 • Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, өргөдөл, гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх харъяалал
 • Сонгуулийн автоматжуулсан систем


 • Энд дарна уу


  Энд дарна уу  Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
  Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.