Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тойрог

Хэвлэх
                                                         


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ


2011 оны 12 сарын 28 өдөр

Дугаар 67         

Улаанбаатар хот
Төрийн ордон
                                                                                                              


Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тойрог байгуулах, 
тойргийн мандатын тоо, дугаар, нутаг дэвсгэр,
төвийг тогтоох тухайМонгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Энэ тогтоолын 2-т зааснаас бусад аймаг тус бүрийг сонгуулийн нэг тойрог, нийслэлийг сонгуулийн зургаан тойрог болгож, Улсын Их Хурлын сонгуулийн нийт 26 тойрог байгуулсугай.

2. Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2-т заасныг үндэслэн Дорноговь, Говьсүмбэр аймгийг нэгтгэн сонгуулийн нэг тойрог болгосугай.

3. Улсын Их Хурлын сонгуулийн тойргийн дугаар, нутаг дэвсгэр, төв, тойрог бүрд ногдох Улсын Их Хурлын гишүүний мандатын тоог хавсралтаар баталсугай.
          МОНГОЛ УЛСЫН                           

              

          ИХ ХУРЛЫН ДАРГА

       Д.ДЭМБЭРЭЛ 


 

---оОо--Монгол Улсын Их Хурлын 2011 оны

                                               67 дугаар тогтоолын хавсралт

Энд дарна уу
 • Сонгуулийн хороодод төсөв хуваарилах, зарцуулах, түүнд хяналт тавих,тайлан гаргах тухай журам
 • Байнгын бус ажиллагаатай сонгуулийн байгууллагад ажиллах ажилтны мэдээллийн сан бүрдүүлэх, сургалт зохион байгуулах, гэрчилгээ олгох журам
 • Маягт, загвар батлах тухай
 • Үнэмлэх, таних тэмдгийн загвар батлах тухай
 • Сонгуулийн штабын ажилтан, менежер, шадар туслагч, ухуулагчийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны зардал гаргуулах журам
 • Сонгуулийн хорооны хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх журам
 • Сонгуулийн хорооны хуралдааны дэг батлах тухай
 • Гадаадын болон олон улсын байгууллага сонгуулийг ажиглах журам
 • Санал авах байрыг бэлтгэх заавар, саналын хайрцаг, санал өгөх бүхээгийн хэмжээ, загварыг батлах тухай
 • Сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар авах журам
 • Төрийн бус байгууллагаас сонгуулийн хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт шинжилгээ, ажиглалт хийх, сургалт зохион байгуулах журам
 • Саналын хуудсыг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журам
 • Сонгуулийн баримт бичгийг бүртгэх, цэгцлэх, хүлээлцэх журам
 • Техникийн тооллого хийх журам
 • Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах, давхардлыг шалгах, сонгогч, шилжих журам
 • Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам
 • Сонгуулийн тухай хууль
 • Гадаад улсад байгаа иргэдийн санал авах ажиллагаа
 • Сонгуулийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт
 • Сонгогчдын нэрсийн жагсаалт, сонгогчийн болон иргэний шилжилт хөдөлгөөн
 • Нэр дэвшигчдийн бүртгэл
 • Саналын хуудас
 • Сонгуулийн сурталчилгаа
 • Санал авах байр бэлтгэх
 • Сонгогчдын санал авах, тоолох үйл ажиллагаа
 • Санал тэмдэглэгээний уншилт
 • Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, өргөдөл, гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх харъяалал
 • Сонгуулийн автоматжуулсан систем
 • Сонгуулийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт
 • Сонгуулийн хороодод төсөв хуваарилах, зарцуулах, түүнд хяналт тавих, тайлан гаргах тухай журам
 • Сонгуулийн сурталчилгаа
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн саналын хуудас, түүнийг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журам
 • Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, өргөдөл, гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх харъяалал
 • Сонгогчдод мэдээлэл хүргэх, санал авах байр бэлтгэх
 • Сонгогчдын санал авах, тоолох үйл ажиллагаа сонгуулийн баримт бичиг хүлээлгэн өгөх • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
  Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.