НИЙСЛЭЛИЙН
ИТХ-ын сонгуулийн дүн

Хэвлэх

Д/д

Тойрог

мандатын тоо

суудлын тоо

МАН

АН

1

1-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

2

2-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

3

3-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

4

4-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

5

5-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

6

6-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

7

7-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

8

8-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

9

9-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

10

10-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

11

11-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

12

12-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

13

13-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

14

14-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

15

15-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

16

16-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

17

17-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

18

18-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

19

19-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

20

20-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

21

21-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

22

22-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

23

23-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

24

24-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

25

25-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

26

26-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

27

27-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

28

28-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

29

29-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

30

30-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

31

31-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

32

32-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

33

33-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

34

34-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

35

35-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

36

36-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

37

37-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

38

38-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

39

39-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

40

40-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

 

1

41

41-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

42

42-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

43

43-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

44

44-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

45

45-р тойрог

Нийт дүн
Хэсэг бүрийн дүн

1

1

 

нийт

45

34

11

 


Энд дарна уу
 • Сонгуулийн хороодод төсөв хуваарилах, зарцуулах, түүнд хяналт тавих,тайлан гаргах тухай журам
 • Байнгын бус ажиллагаатай сонгуулийн байгууллагад ажиллах ажилтны мэдээллийн сан бүрдүүлэх, сургалт зохион байгуулах, гэрчилгээ олгох журам
 • Маягт, загвар батлах тухай
 • Үнэмлэх, таних тэмдгийн загвар батлах тухай
 • Сонгуулийн штабын ажилтан, менежер, шадар туслагч, ухуулагчийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны зардал гаргуулах журам
 • Сонгуулийн хорооны хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх журам
 • Сонгуулийн хорооны хуралдааны дэг батлах тухай
 • Гадаадын болон олон улсын байгууллага сонгуулийг ажиглах журам
 • Санал авах байрыг бэлтгэх заавар, саналын хайрцаг, санал өгөх бүхээгийн хэмжээ, загварыг батлах тухай
 • Сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар авах журам
 • Төрийн бус байгууллагаас сонгуулийн хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт шинжилгээ, ажиглалт хийх, сургалт зохион байгуулах журам
 • Саналын хуудсыг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журам
 • Сонгуулийн баримт бичгийг бүртгэх, цэгцлэх, хүлээлцэх журам
 • Техникийн тооллого хийх журам
 • Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах, давхардлыг шалгах, сонгогч, шилжих журам
 • Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам
 • Сонгуулийн тухай хууль
 • Гадаад улсад байгаа иргэдийн санал авах ажиллагаа
 • Сонгуулийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт
 • Сонгогчдын нэрсийн жагсаалт, сонгогчийн болон иргэний шилжилт хөдөлгөөн
 • Нэр дэвшигчдийн бүртгэл
 • Саналын хуудас
 • Сонгуулийн сурталчилгаа
 • Санал авах байр бэлтгэх
 • Сонгогчдын санал авах, тоолох үйл ажиллагаа
 • Санал тэмдэглэгээний уншилт
 • Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, өргөдөл, гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх харъяалал
 • Сонгуулийн автоматжуулсан систем
 • Сонгуулийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт
 • Сонгуулийн хороодод төсөв хуваарилах, зарцуулах, түүнд хяналт тавих, тайлан гаргах тухай журам
 • Сонгуулийн сурталчилгаа
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн саналын хуудас, түүнийг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журам
 • Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, өргөдөл, гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх харъяалал
 • Сонгогчдод мэдээлэл хүргэх, санал авах байр бэлтгэх
 • Сонгогчдын санал авах, тоолох үйл ажиллагаа сонгуулийн баримт бичиг хүлээлгэн өгөх • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
  Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.