МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 8-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Магваны БИЛЭГТ - МАН Найдангийн ТҮВШИНБАЯР - АН Маамын ГАНЗОРИГ - МАХөН Баярсайханы УУГАНБАЯР - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 1-р хэсэг 768 663 26 63
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 2-р хэсэг 632 707 35 70
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 3-р хэсэг 638 539 18 39
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 4-р хэсэг 122 247 4 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 5-р хэсэг 131 181 2 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 6-р хэсэг 106 98 0 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 7-р хэсэг 37 92 2 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 8-р хэсэг 211 118 6 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 9-р хэсэг 90 126 3 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 10-р хэсэг 75 104 2 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 11-р хэсэг 149 102 0 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 12-р хэсэг 117 70 0 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 13-р хэсэг 115 68 4 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 14-р хэсэг 74 85 4 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 15-р хэсэг 187 189 5 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 16-р хэсэг 186 163 5 16
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 17-р хэсэг 154 123 1 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 18-р хэсэг 74 96 3 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 19-р хэсэг 173 290 6 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 20-р хэсэг 201 174 5 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 21-р хэсэг 204 148 3 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 22-р хэсэг 255 288 8 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 23-р хэсэг 193 231 14 17
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 24-р хэсэг 208 171 1 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 25-р хэсэг 159 115 12 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 26-р хэсэг 188 203 8 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 27-р хэсэг 148 113 1 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 28-р хэсэг 177 175 4 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 29-р хэсэг 160 73 0 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 30-р хэсэг 186 170 2 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 31-р хэсэг 207 142 7 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 32-р хэсэг 156 144 2 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 33-р хэсэг 89 97 2 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 34-р хэсэг 95 80 0 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 35-р хэсэг 87 111 2 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 36-р хэсэг 37 173 3 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р 37-р хэсэг 56 78 0 1
  Нийт 6,845 6,747 200 344