МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 6-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Алмаликийн ТЛЕЙХАН - МАН Дакейн МУРАТ - АН Дашнямын ЧИНЗОРИГ - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 1-р хэсэг 617 425 62
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 2-р хэсэг 62 89 21
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 3-р хэсэг 221 176 21
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 4-р хэсэг 119 116 131
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 5-р хэсэг 133 177 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 6-р хэсэг 117 173 35
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 7-р хэсэг 172 149 18
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 8-р хэсэг 262 213 21
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 9-р хэсэг 268 191 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 10-р хэсэг 209 219 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 11-р хэсэг 241 203 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 12-р хэсэг 395 508 27
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 13-р хэсэг 97 80 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 14-р хэсэг 241 136 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 15-р хэсэг 43 72 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 16-р хэсэг 128 115 17
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 17-р хэсэг 487 374 81
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 18-р хэсэг 98 100 48
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 19-р хэсэг 141 125 71
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 20-р хэсэг 126 155 64
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 21-р хэсэг 182 105 20
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 22-р хэсэг 158 132 54
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 23-р хэсэг 167 185 49
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 24-р хэсэг 55 115 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 25-р хэсэг 62 132 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 26-р хэсэг 109 245 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 27-р хэсэг 141 256 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 28-р хэсэг 131 211 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 29-р хэсэг 115 186 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 30-р хэсэг 82 227 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 31-р хэсэг 76 128 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 32-р хэсэг 322 500 26
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 33-р хэсэг 59 129 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 34-р хэсэг 169 192 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 35-р хэсэг 180 106 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 36-р хэсэг 141 139 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 37-р хэсэг 137 119 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 38-р хэсэг 308 277 28
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р 39-р хэсэг 109 71 9
  Нийт 6,880 7,251 924