МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 56-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Цэндийн НЯМДОРЖ - МАН Гочоосүрэнгийн БАЙГАЛМАА - АН Хосбаярын АМАРСАЙХАН - ТТЭНЭ Бямбаагийн ХОСБАЯР - БНН Жүрмэдийн ЗАНАА - ИХН Бадарчийн ХЭРЛЭН - МАХН Бадарчийн ОДСҮРЭН Рэгзэнгийн ШИНЭГЭРЭЛ
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 56-р 1-р хэсэг 946 609 67 31 48 119 214 20
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 56-р 2-р хэсэг 501 201 25 27 18 35 107 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 56-р 3-р хэсэг 892 484 31 42 53 85 243 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 56-р 4-р хэсэг 720 409 37 37 32 110 222 19
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 56-р 5-р хэсэг 368 447 30 19 24 81 69 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 56-р 6-р хэсэг 395 405 25 17 39 121 159 16
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 56-р 7-р хэсэг 853 426 39 52 45 86 302 13
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 56-р 8-р хэсэг 999 466 44 47 50 61 246 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 56-р 9-р хэсэг 932 498 42 43 67 70 259 17
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 56-р 10-р хэсэг 928 419 32 40 48 84 275 13
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 56-р 11-р хэсэг 920 454 36 46 58 95 322 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 56-р 12-р хэсэг 678 374 11 4 6 39 41 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 56-р 13-р хэсэг 516 325 8 5 15 20 103 2
  Нийт 9,648 5,517 427 410 503 1,006 2,562 138