МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 4-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Гомбожайн СОЛТАН - МАН Агипарын БАКЕЙ - АН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 1-р хэсэг 192 119
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 2-р хэсэг 252 160
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 3-р хэсэг 142 144
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 4-р хэсэг 665 483
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 5-р хэсэг 56 108
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 6-р хэсэг 119 140
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 7-р хэсэг 241 198
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 8-р хэсэг 248 340
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 9-р хэсэг 264 91
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 10-р хэсэг 340 189
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 11-р хэсэг 401 195
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 12-р хэсэг 394 266
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 13-р хэсэг 180 93
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 14-р хэсэг 139 131
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 15-р хэсэг 232 100
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 16-р хэсэг 295 214
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 17-р хэсэг 462 307
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 18-р хэсэг 136 123
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 19-р хэсэг 296 209
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 20-р хэсэг 372 312
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 21-р хэсэг 182 194
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 22-р хэсэг 213 258
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 23-р хэсэг 184 149
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 24-р хэсэг 209 262
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 25-р хэсэг 489 650
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 26-р хэсэг 192 274
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 27-р хэсэг 98 275
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 28-р хэсэг 340 331
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 29-р хэсэг 129 54
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 30-р хэсэг 295 389
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 31-р хэсэг 185 342
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 32-р хэсэг 82 169
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 33-р хэсэг 213 360
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р 34-р хэсэг 204 363
  Нийт 8,441 7,992