МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 36-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Отгоогийн БАТНАСАН - МАН Ширнэнбаньдын АДЬШАА - АН Сайннохойн ЦЭРЭНЧИМЭД - ТТЭНЭ Ширэндэвийн БУЛГАН - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 1-р хэсэг 531 586 7 34
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 2-р хэсэг 780 957 21 85
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 3-р хэсэг 472 577 13 37
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 4-р хэсэг 600 806 20 58
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 5-р хэсэг 434 98 1 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 6-р хэсэг 417 331 11 19
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 7-р хэсэг 464 101 6 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 8-р хэсэг 371 183 5 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 9-р хэсэг 613 174 4 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 10-р хэсэг 607 236 1 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 11-р хэсэг 71 160 4 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 12-р хэсэг 143 152 1 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 13-р хэсэг 71 138 9 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 14-р хэсэг 90 156 2 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 15-р хэсэг 19 299 3 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 16-р хэсэг 94 170 2 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 17-р хэсэг 69 139 2 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 18-р хэсэг 110 278 0 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 19-р хэсэг 126 128 3 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 20-р хэсэг 165 111 7 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 21-р хэсэг 75 61 0 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 22-р хэсэг 257 245 8 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 23-р хэсэг 255 174 3 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 24-р хэсэг 138 159 7 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 25-р хэсэг 108 192 5 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 26-р хэсэг 99 211 6 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 27-р хэсэг 106 191 4 14
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 28-р хэсэг 148 169 2 26
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 29-р хэсэг 85 110 2 14
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 30-р хэсэг 61 92 16 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 31-р хэсэг 94 102 3 33
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 32-р хэсэг 120 128 10 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р 33-р хэсэг 121 143 5 7
  Нийт 7,914 7,757 193 453