МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 32-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Намсрайн ЦЭРЭНБАТ - МАН Норовын АЛТАНХУЯГ - АН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 1-р хэсэг 806 629
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 2-р хэсэг 680 382
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 3-р хэсэг 1,109 532
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 4-р хэсэг 665 438
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 5-р хэсэг 122 62
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 6-р хэсэг 104 64
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 7-р хэсэг 82 83
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 8-р хэсэг 205 201
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 9-р хэсэг 126 184
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 10-р хэсэг 167 243
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 11-р хэсэг 154 150
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 12-р хэсэг 138 138
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 13-р хэсэг 328 271
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 14-р хэсэг 360 69
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 15-р хэсэг 314 149
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 16-р хэсэг 288 218
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 17-р хэсэг 169 92
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 18-р хэсэг 88 90
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 19-р хэсэг 129 130
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 20-р хэсэг 45 45
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 21-р хэсэг 413 363
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 22-р хэсэг 101 97
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 23-р хэсэг 319 130
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 24-р хэсэг 117 130
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 25-р хэсэг 155 81
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 26-р хэсэг 109 135
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 27-р хэсэг 117 42
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 28-р хэсэг 235 79
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 29-р хэсэг 147 182
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р 30-р хэсэг 229 239
  Нийт 8,021 5,648