МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 28-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Миеэгомбын ЭНХБОЛД - МАН Бямбасүрэнгийн ЭНХБАЙГАЛЬ - АН Цэрэндоржийн БАТТӨР - ТТЭНЭ Цэен-Ойдовын ОЮУНСАЙХАН - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 1-р хэсэг 914 346 87 153
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 2-р хэсэг 868 403 73 139
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 3-р хэсэг 151 134 2 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 4-р хэсэг 150 188 18 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 5-р хэсэг 644 428 45 106
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 6-р хэсэг 375 282 41 60
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 7-р хэсэг 365 330 16 62
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 8-р хэсэг 270 171 13 26
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 9-р хэсэг 158 23 10 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 10-р хэсэг 155 57 3 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 11-р хэсэг 417 126 20 34
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 12-р хэсэг 218 99 7 38
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 13-р хэсэг 228 139 9 21
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 14-р хэсэг 178 71 8 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 15-р хэсэг 161 62 5 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 16-р хэсэг 164 65 5 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 17-р хэсэг 133 71 14 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 18-р хэсэг 129 34 3 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 19-р хэсэг 81 61 4 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 20-р хэсэг 131 54 5 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 21-р хэсэг 123 56 2 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 22-р хэсэг 439 337 9 37
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 23-р хэсэг 128 85 6 14
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 24-р хэсэг 114 25 16 40
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 25-р хэсэг 107 66 10 21
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 26-р хэсэг 104 37 8 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 27-р хэсэг 111 82 12 36
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 28-р хэсэг 68 36 16 16
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 29-р хэсэг 242 44 11 23
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 30-р хэсэг 224 90 9 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 31-р хэсэг 180 27 4 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 32-р хэсэг 158 69 11 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 33-р хэсэг 299 168 16 31
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р 34-р хэсэг 102 12 8 6
  Нийт 8,289 4,278 526 1,000