МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 24-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Чүлтэмийн УЛААН - МАН Жамбын БАТСУУРЬ - АН Пүрэвсүрэнгийн НАМХАЙНОРОВ - БНН Жамбын ЭНХБААТАР - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 1-р хэсэг 798 980 7 23
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 2-р хэсэг 314 466 6 14
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 3-р хэсэг 437 426 2 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 4-р хэсэг 631 539 8 27
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 5-р хэсэг 699 645 15 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 6-р хэсэг 402 523 1 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 7-р хэсэг 498 674 5 14
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 8-р хэсэг 743 637 8 20
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 9-р хэсэг 266 381 6 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 10-р хэсэг 123 65 1 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 11-р хэсэг 136 81 2 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 12-р хэсэг 306 252 4 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 13-р хэсэг 189 258 3 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 14-р хэсэг 302 109 1 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 15-р хэсэг 194 153 0 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 16-р хэсэг 320 150 1 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 17-р хэсэг 235 213 3 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 18-р хэсэг 255 239 0 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 19-р хэсэг 174 131 1 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 20-р хэсэг 214 143 2 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 21-р хэсэг 203 73 4 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 22-р хэсэг 330 280 4 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 23-р хэсэг 193 215 8 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 24-р хэсэг 548 448 12 20
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 25-р хэсэг 233 168 9 18
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 26-р хэсэг 168 119 3 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 27-р хэсэг 140 364 3 13
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 28-р хэсэг 187 223 2 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 29-р хэсэг 324 205 2 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 30-р хэсэг 198 132 6 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 31-р хэсэг 387 468 5 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 32-р хэсэг 209 106 1 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 33-р хэсэг 179 169 5 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 34-р хэсэг 182 157 1 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 35-р хэсэг 252 162 7 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 36-р хэсэг 149 93 0 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 37-р хэсэг 96 91 2 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 38-р хэсэг 448 374 10 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 39-р хэсэг 186 127 7 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 40-р хэсэг 206 89 2 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 41-р хэсэг 139 135 3 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 42-р хэсэг 222 159 1 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 43-р хэсэг 153 182 4 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 44-р хэсэг 248 302 1 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 45-р хэсэг 204 235 4 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 46-р хэсэг 191 246 3 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 47-р хэсэг 151 152 6 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 48-р хэсэг 100 99 3 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 49-р хэсэг 111 105 0 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 50-р хэсэг 128 126 3 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 51-р хэсэг 53 73 2 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 52-р хэсэг 102 83 0 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 53-р хэсэг 169 199 2 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 54-р хэсэг 312 178 4 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 55-р хэсэг 295 192 5 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 56-р хэсэг 174 114 5 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 57-р хэсэг 90 154 3 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 58-р хэсэг 506 167 6 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 59-р хэсэг 229 82 6 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 60-р хэсэг 263 100 2 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р 61-р хэсэг 239 191 2 3
  Нийт 16,133 14,402 234 435