МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 19-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Янгугийн СОДБААТАР - МАН Намдагийн БАТЦЭРЭГ - АН Аюурзанын ОТГОНБААТАР - ТТЭНЭ Дуламдоржийн ХИШИГДЭЛГЭР - ХСЭ Бэрэнбаралын ЭРДЭНЭБИЛЭГТ - МАХН Баянжаргалын ЭНХТӨР
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 1-р хэсэг 381 290 20 6 86 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 2-р хэсэг 373 262 20 3 24 19
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 3-р хэсэг 447 352 26 5 78 25
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 4-р хэсэг 457 210 19 5 29 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 5-р хэсэг 223 154 15 3 40 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 6-р хэсэг 125 253 8 4 11 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 7-р хэсэг 169 125 6 2 10 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 8-р хэсэг 468 376 15 3 22 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 9-р хэсэг 139 81 6 0 4 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 10-р хэсэг 170 84 5 2 9 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 11-р хэсэг 419 453 6 7 44 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 12-р хэсэг 337 150 12 4 18 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 13-р хэсэг 239 174 13 1 6 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 14-р хэсэг 185 326 9 6 14 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 15-р хэсэг 261 245 10 4 26 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 16-р хэсэг 313 198 9 8 33 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 17-р хэсэг 447 242 25 4 33 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 18-р хэсэг 410 205 23 25 57 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 19-р хэсэг 452 259 38 20 48 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 20-р хэсэг 621 345 18 21 100 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 21-р хэсэг 439 220 37 7 46 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 22-р хэсэг 310 316 10 14 39 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 23-р хэсэг 397 217 17 8 38 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 24-р хэсэг 208 107 4 5 14 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 25-р хэсэг 243 130 7 5 12 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 26-р хэсэг 220 182 20 6 16 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 27-р хэсэг 249 81 11 3 28 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 28-р хэсэг 292 204 11 8 26 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 29-р хэсэг 220 127 15 6 29 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 30-р хэсэг 353 231 19 8 48 20
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 31-р хэсэг 390 248 24 13 60 56
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р 32-р хэсэг 182 85 4 7 10 10
  Нийт 10,139 6,932 482 223 1,058 274