МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 16-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Баатарын АМАРСАНАА - МАН Батсүхийн НАРАНХҮҮ - АН Цагааны НАРМАНДАХ - ТТЭНЭ Осорын ГАНБАТ - МАХН Бямбасүрэнгийн БАЯРМАГНАЙ Батбаярын МӨНХБОЛОР Сандагийн БУДЖАВ
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 1-р хэсэг 149 101 23 86 26 38 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 2-р хэсэг 130 147 22 74 27 66 16
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 3-р хэсэг 177 107 16 141 36 57 13
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 4-р хэсэг 98 179 11 55 27 50 16
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 5-р хэсэг 305 159 42 153 58 105 39
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 6-р хэсэг 241 180 24 152 60 164 57
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 7-р хэсэг 484 354 81 230 161 254 60
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 8-р хэсэг 288 188 27 323 62 163 33
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 9-р хэсэг 284 261 36 252 69 241 48
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 10-р хэсэг 72 75 6 41 24 12 44
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 11-р хэсэг 101 66 15 34 6 5 63
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 12-р хэсэг 79 89 7 25 8 4 43
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 13-р хэсэг 73 104 7 28 11 7 58
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 14-р хэсэг 73 91 26 34 24 14 70
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 15-р хэсэг 45 50 0 7 9 3 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 16-р хэсэг 49 80 3 16 21 12 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 17-р хэсэг 82 116 4 8 20 26 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 18-р хэсэг 291 189 25 101 33 133 28
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 19-р хэсэг 52 60 2 19 18 12 14
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 20-р хэсэг 78 58 3 32 7 27 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 21-р хэсэг 72 35 3 43 20 13 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 22-р хэсэг 61 73 5 14 12 17 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 23-р хэсэг 54 83 13 14 22 27 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 24-р хэсэг 162 237 7 37 15 113 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 25-р хэсэг 156 169 18 26 12 122 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 26-р хэсэг 233 249 55 119 42 164 30
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 27-р хэсэг 66 96 6 24 35 46 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 28-р хэсэг 107 66 9 23 7 40 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 29-р хэсэг 90 99 9 9 7 26 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 30-р хэсэг 59 73 8 14 25 52 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 31-р хэсэг 135 84 3 35 21 95 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 32-р хэсэг 81 43 10 53 16 95 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 33-р хэсэг 93 54 2 37 8 58 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 34-р хэсэг 89 207 7 9 2 28 24
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 35-р хэсэг 49 180 6 32 24 68 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 36-р хэсэг 19 305 2 21 13 48 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 37-р хэсэг 225 214 19 56 77 106 47
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 38-р хэсэг 73 121 16 11 12 44 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 39-р хэсэг 128 184 28 38 41 73 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 40-р хэсэг 45 66 49 19 3 15 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 41-р хэсэг 100 86 19 21 24 33 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 42-р хэсэг 101 149 15 25 12 49 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 43-р хэсэг 121 80 8 43 31 47 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 44-р хэсэг 84 54 4 53 23 44 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 45-р хэсэг 187 266 5 21 23 19 19
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 46-р хэсэг 85 50 21 46 30 6 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 47-р хэсэг 83 77 31 81 17 23 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 48-р хэсэг 59 92 30 37 1 5 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 49-р хэсэг 80 123 59 63 24 13 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 50-р хэсэг 134 76 19 47 55 25 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 51-р хэсэг 74 60 28 101 23 19 27
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р 52-р хэсэг 181 154 77 132 24 37 9
  Нийт 6,437 6,559 971 3,115 1,408 2,963 921