МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 14-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Хаянгаагийн БОЛОРЧУЛУУН - МАН Мөнхчулууны ЗОРИГТ - АН Жумдааны ЭНХЖАРГАЛ - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 1-р хэсэг 505 590 99
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 2-р хэсэг 698 598 190
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 3-р хэсэг 359 373 83
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 4-р хэсэг 476 453 121
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 5-р хэсэг 410 367 127
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 6-р хэсэг 481 397 117
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 7-р хэсэг 624 470 109
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 8-р хэсэг 703 628 205
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 9-р хэсэг 678 644 237
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 10-р хэсэг 200 147 31
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 11-р хэсэг 137 65 21
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 12-р хэсэг 77 38 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 13-р хэсэг 167 44 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 14-р хэсэг 82 110 43
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 15-р хэсэг 76 113 19
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 16-р хэсэг 96 123 18
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 17-р хэсэг 92 69 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 18-р хэсэг 106 71 31
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 19-р хэсэг 207 170 34
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 20-р хэсэг 93 26 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 21-р хэсэг 177 19 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 22-р хэсэг 107 51 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 23-р хэсэг 66 64 57
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 24-р хэсэг 85 88 39
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 25-р хэсэг 277 264 56
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 26-р хэсэг 209 178 64
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 27-р хэсэг 253 87 66
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 28-р хэсэг 309 136 18
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 29-р хэсэг 70 111 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 30-р хэсэг 302 273 87
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 31-р хэсэг 137 108 37
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 32-р хэсэг 310 225 54
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 33-р хэсэг 169 95 20
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 34-р хэсэг 145 71 17
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р 35-р хэсэг 81 45 10
  Нийт 8,964 7,311 2,073