МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 13-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Борхүүгийн ДЭЛГЭРСАЙХАН - МАН Зундуйн АЛТАНГЭРЭЛ - АН Шоовдорын ТӨМӨРСҮХ - ЭЧХН Баатарын БАТМӨНХ - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 1-р хэсэг 1,356 348 25 43
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 2-р хэсэг 731 247 15 34
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 3-р хэсэг 660 235 13 31
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 4-р хэсэг 936 292 17 36
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 5-р хэсэг 880 287 12 30
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 6-р хэсэг 961 252 22 60
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 7-р хэсэг 699 385 28 27
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 8-р хэсэг 879 296 11 43
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 9-р хэсэг 814 208 21 40
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 10-р хэсэг 422 150 9 22
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 11-р хэсэг 459 190 14 17
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 12-р хэсэг 544 187 28 59
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 13-р хэсэг 733 272 23 35
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 14-р хэсэг 617 233 31 45
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 15-р хэсэг 403 195 12 20
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 16-р хэсэг 520 258 28 34
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 17-р хэсэг 438 181 27 31
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 18-р хэсэг 547 191 30 47
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 19-р хэсэг 225 34 3 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 20-р хэсэг 128 38 0 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 21-р хэсэг 98 37 0 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 22-р хэсэг 136 45 1 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 23-р хэсэг 141 85 3 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 24-р хэсэг 116 80 4 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 25-р хэсэг 201 41 4 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 26-р хэсэг 205 57 4 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 27-р хэсэг 207 105 5 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 28-р хэсэг 227 33 5 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 29-р хэсэг 122 49 4 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 30-р хэсэг 101 68 4 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 31-р хэсэг 155 56 0 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 32-р хэсэг 164 69 3 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 33-р хэсэг 82 26 7 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 34-р хэсэг 112 26 3 1
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 35-р хэсэг 90 36 0 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 36-р хэсэг 97 43 0 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р 37-р хэсэг 400 208 9 12
  Нийт 15,606 5,543 425 778