МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 12-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Гомпилдоогийн МӨНХЦЭЦЭГ - МАН Гомбын ГАНБААТАР - АН Гиймаажавын АЛТАНХУЯГ - ЭЧХН Дашдаваагийн БАТДЭЛГЭР - МАХН
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 1-р хэсэг 652 510 11 98
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 2-р хэсэг 649 655 8 148
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 3-р хэсэг 1,112 692 17 117
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 4-р хэсэг 197 159 4 22
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 5-р хэсэг 206 149 1 23
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 6-р хэсэг 211 97 7 19
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 7-р хэсэг 139 159 6 24
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 8-р хэсэг 91 97 1 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 9-р хэсэг 633 309 13 34
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 10-р хэсэг 261 168 7 39
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 11-р хэсэг 108 113 1 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 12-р хэсэг 140 104 7 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 13-р хэсэг 60 90 2 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 14-р хэсэг 463 645 8 23
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 15-р хэсэг 254 72 10 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 16-р хэсэг 213 87 3 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 17-р хэсэг 118 51 2 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 18-р хэсэг 133 83 4 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 19-р хэсэг 120 72 1 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 20-р хэсэг 191 137 6 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 21-р хэсэг 178 115 1 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 22-р хэсэг 209 26 1 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 23-р хэсэг 164 161 5 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 24-р хэсэг 116 68 2 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 25-р хэсэг 86 116 0 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 26-р хэсэг 571 317 12 58
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 27-р хэсэг 341 94 7 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 28-р хэсэг 280 139 3 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 29-р хэсэг 491 265 10 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 30-р хэсэг 96 28 0 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 31-р хэсэг 128 42 2 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 32-р хэсэг 110 68 3 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 33-р хэсэг 90 44 3 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р 34-р хэсэг 89 108 3 3
  Нийт 8,900 6,040 171 777