МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН

2016 ОНЫ СОНГУУЛЬ

Улсын Их Хурлын сонгуульд 11-р тойрогт нэр дэвшигчдэд өгсөн хүчинтэй саналын тоо (Санал өгөх тоо 1)

  Тайлагнасан Шатарбалын РАДНААСЭД - МАН Очирбатын АМГАЛАНБААТАР - АН Нанзадын БҮРГЭДАА - МАХН Гаанжуурын НЭРГҮЙ Баасангийн НАМИНЧИМЭД Шоовдорын ЭРДЭНЭБАТ
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 1-р хэсэг 581 317 8 102 65 21
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 2-р хэсэг 615 267 14 91 83 27
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 3-р хэсэг 474 334 10 101 41 13
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 4-р хэсэг 565 339 10 91 50 48
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 5-р хэсэг 192 99 13 37 18 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 6-р хэсэг 131 139 8 8 15 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 7-р хэсэг 405 296 3 58 64 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 8-р хэсэг 480 276 9 78 49 23
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 9-р хэсэг 465 341 18 74 52 30
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 10-р хэсэг 526 303 2 94 57 29
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 11-р хэсэг 124 53 3 1 10 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 12-р хэсэг 45 44 0 4 2 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 13-р хэсэг 123 47 2 7 11 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 14-р хэсэг 142 69 0 8 17 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 15-р хэсэг 159 65 2 10 10 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 16-р хэсэг 128 78 2 1 3 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 17-р хэсэг 108 90 1 3 15 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 18-р хэсэг 180 76 4 9 8 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 19-р хэсэг 155 30 4 0 3 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 20-р хэсэг 186 72 2 10 13 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 21-р хэсэг 171 111 2 7 11 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 22-р хэсэг 179 331 5 1 7 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 23-р хэсэг 157 259 6 2 7 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 24-р хэсэг 70 76 0 1 3 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 25-р хэсэг 170 59 0 3 18 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 26-р хэсэг 72 49 3 0 47 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 27-р хэсэг 135 51 4 6 32 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 28-р хэсэг 169 42 8 4 27 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 29-р хэсэг 119 67 0 4 31 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 30-р хэсэг 166 70 1 8 24 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 31-р хэсэг 103 68 2 3 11 13
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 32-р хэсэг 115 84 1 0 5 14
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 33-р хэсэг 93 91 2 5 10 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 34-р хэсэг 137 231 3 3 22 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 35-р хэсэг 89 117 4 2 8 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 36-р хэсэг 194 114 2 3 5 13
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 37-р хэсэг 155 123 1 2 7 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 38-р хэсэг 182 164 4 3 17 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 39-р хэсэг 148 146 6 12 30 14
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 40-р хэсэг 158 86 1 3 15 10
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 41-р хэсэг 140 101 5 6 12 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 42-р хэсэг 143 129 0 17 30 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 43-р хэсэг 161 50 3 12 22 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 44-р хэсэг 158 57 1 9 10 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 45-р хэсэг 114 69 1 0 12 27
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 46-р хэсэг 77 86 1 6 7 106
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 47-р хэсэг 57 79 1 3 19 39
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 48-р хэсэг 15 13 0 2 5 31
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 49-р хэсэг 65 22 0 2 1 64
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 50-р хэсэг 111 54 1 0 14 67
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 51-р хэсэг 173 78 1 4 7 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 52-р хэсэг 210 53 0 0 13 6
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 53-р хэсэг 109 47 0 1 15 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 54-р хэсэг 125 17 2 2 3 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 55-р хэсэг 120 28 1 1 10 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 56-р хэсэг 88 54 0 16 48 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 57-р хэсэг 65 44 1 4 26 0
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 58-р хэсэг 192 70 4 5 56 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 59-р хэсэг 206 65 1 20 18 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 60-р хэсэг 131 30 0 10 44 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 61-р хэсэг 167 86 5 4 3 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 62-р хэсэг 126 95 3 1 2 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 63-р хэсэг 134 84 1 0 0 9
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 64-р хэсэг 90 180 0 7 1 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 65-р хэсэг 89 109 1 0 6 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 66-р хэсэг 103 54 0 2 2 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 67-р хэсэг 56 92 3 1 14 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 68-р хэсэг 59 93 1 1 1 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 69-р хэсэг 152 166 2 0 8 20
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 70-р хэсэг 145 157 3 3 11 18
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 71-р хэсэг 90 79 1 3 5 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 72-р хэсэг 187 214 1 2 5 4
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 73-р хэсэг 103 83 2 3 8 31
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 74-р хэсэг 97 142 1 3 10 13
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 75-р хэсэг 147 66 0 7 5 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 76-р хэсэг 177 86 2 8 8 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 77-р хэсэг 137 133 2 2 6 15
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 78-р хэсэг 107 153 2 1 7 11
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 79-р хэсэг 159 108 0 3 11 16
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 80-р хэсэг 105 84 1 1 2 5
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 81-р хэсэг 218 178 1 21 28 14
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 82-р хэсэг 112 65 2 7 11 8
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 83-р хэсэг 70 53 2 9 6 3
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 84-р хэсэг 61 49 1 62 26 7
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 85-р хэсэг 269 200 8 28 19 12
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 86-р хэсэг 129 108 1 10 9 2
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р 87-р хэсэг 124 77 0 17 8 3
  Нийт 14,439 9,814 239 1,185 1,517 1,070