Монгол улсын Их Хурлын сонгуулийн үйл ажиллагааны цаг хугацааны график 2012

ХэвлэхDOC Татаж авах

Хийгдэх ажил

Хугацаа

хуулийн

хуанлийн

1

Санал авах өдөр

Ээлжит сонгуулийн санал авах өдөр нь сонгуулийн жилийн зургадугаар сарын сүүлийн 7 хоногийн аль нэг ажлын өдөр байна.

(Хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсэг)

2012.6.28

2

Сонгууль зарлах

Санал авах өдрөөс 60-аас доошгүй хоногийн өмнө Улсын Их Хурал товлон зарлана.

 (Хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх хэсэг)

2012.4.28

3

Засаг захиргааны шилжилт, хөдөлгөөнийг түр зогсоох

Иргэдийн засаг захиргааны нэг нэгжээс нөгөө нэгжид шилжин суурьших хөдөлгөөнийг сонгууль товлон зарласан өдрөөс эхлэн санал хураалт дуустал улсын хэмжээгээр түр зогсооно.

(Хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.6 дахь хэсэг)

4

Тойргийн хороо байгуулах

Сонгуулийн ерөнхий хороо санал авах өдрөөс 55-аас доошгүй хоногийн өмнө тойргийн хороог байгуулж, улсын хэмжээнд нийтэд мэдээлнэ.

(Хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1 дэх хэсэг)

2012.5.04-нөөс өмнө

5

Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг

СЕХ-нд хүргүүлэх

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарсонгогчдын нэрийн жагсаалтыг санал авах өдрөөс 55-аасдоошгүй хоногийн өмнө Сонгуулийн ерөнхий хороонд хүргүүлнэ.

(Хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.7 дахь хэсэг)

2012.5.04-нөөс өмнө

6

Салбар хороо байгуулах

Тойргийн хороо салбар хороог санал авах өдрөөс 50-иасдоошгүй хоногийн өмнө байгуулж, харьяалах нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд нийтэд мэдээлнэ.

(Хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэг)

2012.5.09-нөөс өмнө

7

Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг тойргийн хороонд хүргүүлэх

Сонгуулийн ерөнхий хороо сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг санал авах өдрөөс 50-иас доошгүй хоногийн өмнөтойргийн хороонд хүргүүлнэ.

(Хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.8 дахь хэсэг)

2012.5.09-нөөс өмнө

8

Нам, эвсэл сонгуульд оролцохоо    илэрхийлэх

Санал авах өдрөөс 50-иас доошгүй хоногийн өмнө Сонгуулийн ерөнхий хороонд бичгээр илэрхийлнэ. 

(Хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3 дахь хэсэг)

2012.5.09-нөөс өмнө

9

Нам эвслийг бүртгэх эсэх тухай шийдвэр гаргах

Сонгуулийн ерөнхий хороо нам, эвслээс ирүүлсэн баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш 5 хоногт багтаан шийдвэр гаргана.

(Хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.2 дахь хэсэг)

2012.5.13-ныгдуустал

10

Хэсгийн хороо байгуулах

Тойргийн хороо хэсгийн хороог санал авах өдрөөс 45-аас доошгүй хоногийн өмнө байгуулж, харьяалах нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд нийтэд мэдээлнэ.

(Хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1 дэх хэсэг)

2012.5.14-нөөс өмнө

11

Бие даан нэрээ дэвшүүлэх ажиллагааг эхлүүлэх

Сонгуульд бие даан нэрээ дэвшүүлэх ажиллагааг сонгууль товлон зарласан өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа эхлүүлнэ.
 (Хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.2 дахь хэсэг)

2012.5.14-өөс

12

Нам, эвслийн сонгуулийн зардлын данс нээлгэх

Нам, эвсэл сонгуульд оролцохоо илэрхийлж Сонгуулийн ерөнхий хороонд бүртгүүлснээс хойш 3 хоногийн дотор тойрогт нэр дэвшигчдээс бусад нам, эвслээс нэр дэвшигчдийн сонгуулийн зардлын нэг дансыг банкинд нээлгэнэ.

(Хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.1 дахь хэсэг)

2012.5.16-ныг дуустал

13

Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хэсгийн хороонд хүргүүлэх

Тойргийн хороо санал авах өдрөөс 40-өөс доошгүй хоногийн өмнөхэсгийн хороондтухайн хэсгийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хүргүүлнэ.

 (Хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.9 дэх хэсэг)

2012.5.19-нөөс өмнө

 

14

Нам, эвсэл нэр дэвшүүлэх ажиллагааг эхлүүлэх

Нам, эвсэл нэр дэвшүүлэх ажиллагааг сонгууль товлон зарласан өдрөөс хойш 20 хоногийн дараа эхлүүлнэ.

(Хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг)

2012.5.19-нөөс

15

Нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшүүлэх ажиллагааг дуусгах

Нэр дэвшүүлэх ажиллагааг 7 хоногийн хугацаанд явуулж дуусгана.

(Хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг)

2012.5.25-ныг дуустал

Бие даан нэрээ дэвшүүлэх ажиллагааг 12 хоногийн хугацаанд дуусгана.
(Хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.2 дэх хэсэг)

16

Цэргийн анги, салбарын захирагч, цагдаагийн болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын дарга нар тус тусын харьяалах газарт буй сонгуулийн насны иргэдийн мэдээллийг харьяа хэсгийн хороонд хүргүүлэх

Тухайн хэсгийн харьяа нутаг дэвсгэрт байрлаж байгаа цэргийн анги, салбарын захирагч нь тухайн байгууллагад алба хааж байгаа сонгуулийн насны иргэдийн мэдээллийг, цагдаагийн болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын дарга нь захиргааны зөрчил болон байцаан шийтгэх албадлагын арга хэмжээний улмаас баривчлагдсан, албадан саатуулагдсан, цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авагдсан сонгуулийн насны иргэдийн мэдээллийг Сонгуулийн ерөнхий хорооноос баталсан маягтын дагуу тус тус гаргаж, санал авах өдрөөс 30-аас доошгүй хоногийн өмнө харьяа хэсгийн хороонд хүргүүлнэ.

(Хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.10 дахь хэсэг)

2012.5.29-нөөс өмнө

17

Сонгогчийн шилжилтийг зогсоох

Сонгогчийн шилжилтийг санал авах өдрөөс 30 хоногийн өмнө зогсооно.

 (Хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.2 дахь хэсэг)

2012.5.29-нөөс

18

Санал авах байрны дугаар, нэр, хаяг,  байршлыг баталж нийтэд зарлах

Хэсгийн хороо санал авах өдрөөс 30 хоногийн өмнөхэсэг дэх санал авах байрны дугаар, нэр, хаяг, байршлыг баталж, нийтэд зарлан мэдээлнэ.

 (Хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.7 дахь хэсэг)

2012.5.29-нөөс

19

Нам, эвслээс нэр дэвшигчийн баримт бичгийг хүргүүлэх

Нам, эвсэл нь нэр дэвшүүлэх ажиллагаа дууссан өдрөөс хойш 5 хоногийн хугацаанд багтаан тойрогт нэр дэвшигчийн баримт бичгийг тойргийн хороонд, тойрогт нэр дэвшигчдээс бусад нэр дэвшигчийн баримт бичгийг Сонгуулийн ерөнхий хороонд тус тус ирүүлнэ.

(Хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,29.3 дахь хэсэг)

2012.5.30-ныг дуустал

20

УДШ, ЦЕГ нэр дэвшигчдийн талаарх тодорхойлолтыг СЕХ-нд хүргүүлэх

Улсын дээд шүүх 29.2.4-т заасан, ЦЕГ 29.2.5-д заасан тодорхойлолтыг нэр дэвшигч бүрээр гаргаж, Сонгуулийн ерөнхий хороо, тойргийн хороонд сонгууль товлон зарласан өдрөөс хойш 35 хоногийн дотор хүргүүлнэ.

(Хуулийн 29 дүгаар зүйлийн 29.6 дахь хэсэг)

2012.6.02-ноос өмнө

21

Нэр дэвшигчийг бүртгэх эсэх асуудлыг 

шийдвэрлэх

Сонгуулийн ерөнхий хороо, тойргийн хороо нэр дэвшигчийн баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш  7 хоногийн дотор нэр дэвшигчээр бүртгэх эсэх тухай асуудлыг шийдвэрлэнэ.

(Хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.10 дахь хэсэг)

2012.6.06-ныгдуустал

 

22

Сонгуулийн сурталчилгааг эхлүүлэх

Нам, эвсэл, нэр дэвшигч нь сонгуулийн сурталчилгаагаанэр дэвшигчээр бүртгүүлж, үнэмлэх авсан өдрөөс эхлүүлнэ.

 (Хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1 дэх хэсэг)

2012.6.06-наас

23

Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг ил тавих

Хэсгийн хороо сонгогчдыннэрийн жагсаалтыг санал авах өдрөөс 20-иос доошгүй хоногийн өмнө өөрийн байранд ил тавьж, сонгогчдод чөлөөтэй танилцах бололцоо олгоно.

 (Хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.11 дэх хэсэг)

2012.6.08-наас өмнө

 

24

Нэр дэвшигчийг дахин бүртгүүлэх хүсэлт уламжлах, өөр хүний нэрийг дэвшүүлэх

Нам, эвсэл санал авах өдрөөс 20 хоногийн өмнө нэр дэвшигчийг дахин бүртгүүлэх хүсэлтээ уламжлах, эсхүл өөр хүний нэрийг дэвшүүлж болно.

 (Хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.16 дахь хэсэг)

2012.6.08

25

Нөхөн нэр   

дэвшүүлэх

Нам, эвсэл нь нөхөн нэр дэвшүүлэх шийдвэрээ санал авах өдрөөс 20 хоногийн өмнө ирүүлж бүртгүүлнэ.

(Хуулийн 30 дүгаар зүйлийн 30.1 дэх хэсэг)

2012.6.08

 

26

Сонгуулийн зардлын данс нээлгэх

Сонгуулийн зардлын дансыг тойргийн хороонд бүртгүүлснээс хойш 3 хоногийн дотор банкинд нээлгэнэ.

(Хуулийн 38 дүгаар зүйлийн 38.2 дахь хэсэг)

2012.6.09-нийг дуустал

27

Гадаад улсад байгаа сонгогчдын саналыг авах

Гадаад улсад байгаа сонгуулийн эрх бүхий иргэний саналыг санал авах өдрөөс 15-аас доошгүй хоногийн өмнө урьдчилан авна.

(Хуулийн 6 дүгаар зүйлийн 6.7.3 дахьзаалт)

2012.6.10

28

Нэр дэвшигчийг бүртгэсэн тухай шийдвэрээ

СЕХ –нд хүргүүлэх

Нэр дэвшигчийг бүртгэх хугацаа дууссанаас хойш тойргийн хороо нэр дэвшигчийг бүртгэсэн тухай шийдвэрээ ажлын 3 өдрийн дотор Сонгуулийн ерөнхий хороонд хүргүүлнэ.

 (Хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.15 дахь хэсэг)

2012.6.11-нийгдуустал

 

29

СЕХ нэр дэвшигчдийн нэрийн жагсаалтыг нийтэд мэдээлэх

Нэр дэвшигчийг бүртгэх тухай шийдвэр гарснаас хойш ажлын 6 өдрийн дотор Сонгуулийн ерөнхий хороо нийт нэр дэвшигчийн нэрийн жагсаалтыг нэгтгэж, нийтэд мэдээлнэ.

(Хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.17 дахь хэсэг)

2012.6.14-ныг дуустал

30

Санал асуулга явуулах, дүнг хэвлэн нийтлэх, тараахыг хориглох

Санал авах өдөр хүртэлх 7 хоногийн хугацаанд санал асуулга явуулах, дүнг хэвлэн нийтлэх, тараахыг хориглоно.

(Хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.18.1 дэх заалт)

2012.6.21-нээс

31

Саналын хуудсыг хэсгийн хороонд хүргүүлэх

Санал авах өдрөөс 5 хоногийн өмнө хэсгийн хороонд хүлээлгэн өгнө.

(Хуулийн 42 дүгээр зүйлийн 42.10 дахь хэсэг)

2012.6.23-наас өмнө

32

Санал авах байрыг хамгаалалтад авах

Хэсэгт саналын хуудас хүлээн авснаас хойш санал авах байрыг цагдаагийн хамгаалалтад авна.

 (Хуулийн 41 дугаар зүйлийн 41.6 дахь хэсэг)

2012.6.23-наас өмнө

 

33

Сонгуулийн сурталчилгааг зогсоох

Сонгуулийн сурталчилгааг санал авах өдрөөс 24 цагийн өмнө буюу санал авах өдрийн өмнөх өдрийн 00 цагаас өмнө зогсооно.

(Хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.3 дахь хэсэг)

2012.6.27-ны 00:00 цагаас өмнө

34

Зөөврийн битүүмжилсэн хайрцагаар санал авах

Сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар санал авах өдрийн өмнөх өдөр авна.

(Хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.15 дахь хэсэг)

2012.6.27

35

Сонгуулийн нэгдсэн дүнг гаргаж Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид айлтган, нийтэд

мэдээлэх

Сонгуулийн ерөнхий хороо нам, эвслийн авсан суудлын тоо, Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдогчдын нэрийн жагсаалтыг сонгууль дууссанаас хойш 15 хоногийн дотор гаргаж, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид айлтган нийтэд мэдээлнэ.

(Хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.3 дахь хэсэг)

2012.7.13-ныг дуустал

Энд дарна уу
Бидэнтэй нэгдэх
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • YouTube
  • SlideShare

  • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
    Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.