МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ

ХэвлэхDOC Татаж авах

НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

Дараах этгээд Ерөнхийлөгчид нэр дэвшүүлэх эрхтэй:

1.Улсын Их Хуралд суудал бүхий улс төрийн нам дангаараа.

                                                                             /Сонгуулийн тухай хуулийн 139.1.1/

2.Улсын Их Хуралд суудал бүхий улс төрийн намууд хамтран.

                                                                            /Сонгуулийн тухай хуулийн 139.1.1/

2017.5.2-ноос 2017.5.6-ныг дуустал

НЭР ДЭВШИГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

1. Дөчин таван нас хүрсэн байх, /Сонгуулийн тухай хуулийн 11.7/

2. Сүүлийн таваас доошгүй жил эх орондоо байнга оршин суусан буюу анхан шатны санал авах өдрөөс өмнөх хуанлийн таван жилийн хугацаанд тасралтгүй зургаан сараас дээш хугацаагаар гадаад улсад оршин суугаагүй байх, /Сонгуулийн тухай хуулийн 11.7, 139.5/

3. Банк, бусад хуулийн этгээд, иргэнд шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон төлбөл зохих зээл, барьцаа, батлан даалтын өргүй байх, /Сонгуулийн тухай хуулийн 139.3.1/

4. Хугацаа хэтэрсэн албан татварын өр төлбөргүй байх, /Сонгуулийн тухай хуулийн 139.3.2/

5. Нэр дэвшигч компанийн 51 ба түүнээс дээш хувьцааг эзэмшдэг бол тухайн компани нь албан татварын хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх, /Сонгуулийн тухай хуулийн 139.3.3/

6. Ял шийтгүүлж байгаагүй, эсхүл ял шийтгүүлж байсан бол ялгүй болсон буюу ялгүйд тооцогдсон байх. /Сонгуулийн тухай хуулийн 139.3.4/ /дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах/

7. Монгол Улсын харьяат эцэг, эхээс төрж, түүнээс хойш тус улсын харьяат хэвээр байгаа “Монгол Улсын уугуул иргэн” байх, /Сонгуулийн тухай хуулийн 139.4/

8. Төрийн жинхэнэ албан хаагч Ерөнхийлөгчид нэр дэвших бол сонгуулийн жилийн нэгдүгээр сарын нэгний өдрөөс өмнө төрийн албанаас чөлөөлөгдсөн байх, /Сонгуулийн тухай хуулийн 139.6/

НАМ ДАНГААР НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ

/Сонгуулийн тухай хуулийн 140 дүгээр зүйл/

1. тухайн хүний Ерөнхийлөгч байх мэдлэг, боловсрол, туршлага, ур чадвар, эх орон, ард түмний тусын тулд оюун ухаан, хүч хөдөлмөрөө зориулж, Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлыг хамгаалан бэхжүүлэх төгс эрмэлзэл, шударга ёс, хууль дээдлэх ёс, Ерөнхийлөгчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахин биелүүлэх чадварыг харгалзан үзэх,

2. эд мөнгөөр татах, айлган сүрдүүлэх, хууран мэхлэх үйл ажиллагаа явуулахыг хориглох,

3. нэр дэвшүүлэх асуудлыг шийдвэрлэсэн хуралдааны шийдвэрт дараах зүйлийг нэг бүрчлэн тусгах,

    а.намын Их хурал, эсхүл төлөөллийн төв байгууллага, гишүүдийн тоо;

   б.хуралдаанд оролцсон гишүүдийн ирц;

   в.нэр дэвшиж байгаа хүн бүрийн авсан саналын тоо, хувь.

4. Нам нэр дэвшүүлэх асуудлаар энэ хуульд нийцүүлэн өөрсдийн дотоодод мөрдөх журмыг тогтоон мөрдүүлнэ.

НАМУУД ХАМТАРЧ НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ

/Сонгуулийн тухай хуулийн 141 дүгээр зүйл/

1. Намууд хамтарч сонгуульд нэр дэвшүүлэх тухай асуудлыг нам тус бүр намын төлөөллийн төв байгууллагынхаа хуралдаанаар шийдвэрлэнэ.

Шийдвэрт дараах асуудлыг тусгана:

   а.хамтарсан намуудыг сонгуульд төлөөлөх байгууллагад тухайн намаас оролцох хүний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, тоо;

   б.хамтарсан намуудыг сонгуульд төлөөлөх байгууллагыг удирдах бүрэлдэхүүнд орох хүний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, тоо;

  в.сонгуулийн зардлын санд тухайн намаас оруулах хөрөнгийн хувь, хэмжээ.

2. Хамтарсан намуудын сонгуульд төлөөлөх байгууллага нэр дэвшүүлэхдээ хуульд заасан нийтлэг болон намаас нэр дэвшүүлэх журмыг баримтлан Ерөнхийлөгчид нэр дэвшүүлнэ.Энд дарна уу
Бидэнтэй нэгдэх
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • YouTube
  • SlideShare

  • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
    Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.