Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны сонгуулийн дүн

Хэвлэх
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид өргөн барьсан дүн


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 1-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 2-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 2-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 3-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 4-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 5-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 5-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 6-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 7-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 8-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 9-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 10-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 11-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 12-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 13-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 14-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 15-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 16-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 17-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 18-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 19-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 20-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 20-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 21-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 22-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 23-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 24-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 25-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 25-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 26-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 27-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 27-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 29-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 30-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 30-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 31-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 32-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 33-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 34-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 35-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 36-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 37-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 38-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 39-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 40-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 41-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 42-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 43-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 43-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 44-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 44-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 45-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 45-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 46-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 46-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 47-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 47-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 48-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 48-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 49-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 49-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 50-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 50-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 51-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 51-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 52-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 52-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 53-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 53-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 54-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 54-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 55-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 55-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 56-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 56-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 57-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 57-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 58-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 58-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 59-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 59-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 60-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 60-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 61-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 61-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 62-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 62-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 63-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 64-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 64-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 65-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 65-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 66-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 66-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 67-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 67-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 68-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 68-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 69-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 69-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 70-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 70-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 71-р тойрог


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 71-р тойрог (хэсэг тус бүрээр)


Улсын Их Хурлын сонгуулийн 72-р тойрог


Энд дарна уу
 • Сонгуулийн хороодод төсөв хуваарилах, зарцуулах, түүнд хяналт тавих,тайлан гаргах тухай журам
 • Байнгын бус ажиллагаатай сонгуулийн байгууллагад ажиллах ажилтны мэдээллийн сан бүрдүүлэх, сургалт зохион байгуулах, гэрчилгээ олгох журам
 • Маягт, загвар батлах тухай
 • Үнэмлэх, таних тэмдгийн загвар батлах тухай
 • Сонгуулийн штабын ажилтан, менежер, шадар туслагч, ухуулагчийн өдөр тутмын үйл ажиллагааны зардал гаргуулах журам
 • Сонгуулийн хорооны хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх журам
 • Сонгуулийн хорооны хуралдааны дэг батлах тухай
 • Гадаадын болон олон улсын байгууллага сонгуулийг ажиглах журам
 • Санал авах байрыг бэлтгэх заавар, саналын хайрцаг, санал өгөх бүхээгийн хэмжээ, загварыг батлах тухай
 • Сонгогчийн саналыг зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар авах журам
 • Төрийн бус байгууллагаас сонгуулийн хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт шинжилгээ, ажиглалт хийх, сургалт зохион байгуулах журам
 • Саналын хуудсыг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журам
 • Сонгуулийн баримт бичгийг бүртгэх, цэгцлэх, хүлээлцэх журам
 • Техникийн тооллого хийх журам
 • Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах, давхардлыг шалгах, сонгогч, шилжих журам
 • Радио, телевизээр сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх, хяналт тавих журам
 • Сонгуулийн тухай хууль
 • Гадаад улсад байгаа иргэдийн санал авах ажиллагаа
 • Сонгуулийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт
 • Сонгогчдын нэрсийн жагсаалт, сонгогчийн болон иргэний шилжилт хөдөлгөөн
 • Нэр дэвшигчдийн бүртгэл
 • Саналын хуудас
 • Сонгуулийн сурталчилгаа
 • Санал авах байр бэлтгэх
 • Сонгогчдын санал авах, тоолох үйл ажиллагаа
 • Санал тэмдэглэгээний уншилт
 • Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, өргөдөл, гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх харъяалал
 • Сонгуулийн автоматжуулсан систем
 • Сонгуулийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт
 • Сонгуулийн хороодод төсөв хуваарилах, зарцуулах, түүнд хяналт тавих, тайлан гаргах тухай журам
 • Сонгуулийн сурталчилгаа
 • Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн саналын хуудас, түүнийг хэвлүүлэх, хадгалах, хүргүүлэх, хамгаалах журам
 • Хууль тогтоомж зөрчигчдөд хүлээлгэх хариуцлага, өргөдөл, гомдол маргаан хянан шийдвэрлэх харъяалал
 • Сонгогчдод мэдээлэл хүргэх, санал авах байр бэлтгэх
 • Сонгогчдын санал авах, тоолох үйл ажиллагаа сонгуулийн баримт бичиг хүлээлгэн өгөх • Copyright © 1992-2012 Сонгуулийн Ерөнхий Хороо. All rights reserved.
  Бүх материал болон вэб сайтын дизайны зохиогчийн эрхийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороо эзэмших эрхтэй.